Mezi Kozmicemi a Jilešovicemi se na ploše pětašedesáti hektarů rozprostírá rozsáhlá mokřadní lokalita zvaná Kozmické ptačí louky. Poskytuje útočiště mnoha druhům obojživelníků, plazů, ptáků i savců.

Příchozí je mohou sledovat ze sedmimetrové pozorovatelny. Jenže někteří návštěvníci si z toho nedělají těžkou hlavu a vchází do mokřadu přes ohradníky a zákazy. Bohužel si už ale neuvědomují, že tím podstatně narušují život tamních živočichů. Dalším problémem jsou pejskaři, jejichž čtyřnozí mazlíčci však postrádají vodítko.

Potřebují klid 

„Návštěvníci mohou vstupovat na ptačí pozorovatelnu bez časového omezení, ale měli by se chovat tiše, aby nedocházelo k rušení hnízdícího ptactva. Obcházení mimo cyklostezku a kolem ohradníku je bohužel častým jevem a škodí hnízdícímu ptactvu. Lidé nedbají toho, že zde hnízdí mnohdy kriticky ohrožené druhy ptactva, chovají se hlučně, mají své psy na volno a obcházejí kolem elektrických ohradníků,“ potvrzuje podniková ekoložka společnosti Semix Pluso z Otic u Opavy Marie Slabejová. Právě zmíněná firma se o ptačí ráj u Kozmic stará.

| Video: Youtube

„Často upozorňujeme také na stání aut za zákazovými značkami. Policie ČR pravidelně rozdává pokuty. Louky mimo areál Kozmických ptačích luk jsou ve vlastnictví soukromého zemědělce a jsou tímto způsobem intenzivně znehodnocovány,“ pokračuje Marie Slabejová. 

Jsou-li ptáci bezohlednými příchozími rušeni, nehnízdí nebo svá hnízda úplně opustí. „V jarním období je zde také mnoho mláďat zajíců a srn, které mohou na volno pobíhající psi velmi stresovat až usmrtit,“ dodává ekoložka.

| Video: Youtube

Pokud přistihnou nějakého hříšníka „při činu“, snaží se mu situaci vysvětlit a navedou jej ke vstupu na pozorovatelnu. „Na mnoha místech jsou informační tabule. Postihy od PČR hrozí při vjezdu a stání automobilů na loukách,“ upřesňuje Marie Slabejová.

Letošní přírůstky 

Pokud se do mokřadu vydáte v těchto dnech, můžete spatřit už řadu letošních přírůstků.

„Z ptáků je možné pozorovat mláďata husy velké, kachny divoké, lysky černé, racka chechtavého, čejky chocholaté, kriticky ohroženého vodouše rudonohého a mnoho dalších druhů především zpěvného ptactva. Na loukách jsou mláďata srn a zajíců,“ vyjmenovává. Každoročně se zde objevují i vzácné druhy tažných ptáků. „Letos například pisila čáponohá nebo volavka červená,“ říká Marie Slabejová.

| Video: Youtube

Kozmické ptačí louky jsou také domovem pro stádo exmoorských pony. Tvoří ho však pouze hřebci.