„Mše svatá začne v 10.30 hodin. Bude to pro místní věřící velká událost. A v tento den bude mít také kardinál Duka v rámci Evropského festivalu filosofie ve 14 hodin v Jupiter clubu přednášku společně s Joelem Rumlem, kazatelem Českobratrské církve evangelické a bývalým zastupitelem Velkého Meziříčí, na téma výročí reformace 1517 a úloha dnešních církví," sdělila nedělní program vzácného hosta a vysokého hodnostáře katolické církve kardinála Duky Květoslava Hladíková z velkomeziříčského informačního centra.

Svatostánek v centru města patří k nejstarším místním stavbám. „První písemná zmínka o kostele je z roku 1317, kdy byl zdejším duchovním správcem, zderazským proboštem Sobkem, potvrzen dar Mařky ze Lhoty. Ta kostelu darovala, na usmíření hříchů svého manžela, památku svého syna a na spásu svou vlastní 3 lány v Balinách, polovinu mlýna s loukami, lesy a vodami, jakož i kalich, mešní roucho a oltářní prádlo a kapli svatého Michala a veškerou vnitřní úpravu. Za to klášter slíbil, že meziříčský farář za ni, jejího muže Matyáše a syna Všebora vykoná na výroční den mši svatou a pohostí čtyři chudé," popsala nejstarší písemně dochovanou zmínku o svatostánku Květoslava Hladíková.

Kostel svatého Mikuláše prošel ode dne svého vzniku několikrát proměnou. V letech 1400 až 1420 jej nechal o boční loď rozšířit Lacek z Kravař a jeho potomci. „Další přestavba byla uskutečněna v letech 1465 až 1479 a přinesla nové zaklenutí původně dřevěné plochostropé hlavní lodi síťovou klenbou a její rozdělení na dvě nestejně široké části," připomenula Květoslava Hladíková.

Posledními velkými úpravami prošel kostel na konci 19. století. „Z bezpečnostních důvodů byl probourán hlavní vchod pod věží a proti původnímu vchodu ze severní strany byl zřízen další z jihu. Byla pořízena i nová malovaná okna, pseudogotický hlavní oltář a celý kostel byl předlážděn cementovou dlažbou," řekla Květoslava Hladíková.

Sedmisté výročí od první zmínky svatostánku budou velkomeziříčtí věřící slavit nejen v neděli 11. června bohoslužbou a přednáškou kardinála Dominika Duky v Jupiter clubu. „5. prosince, v den svatého Mikuláše, kterému je velkomeziříčský kostel zasvěcený, se uskuteční hlavní slavnost. Tu organizuje místní farnost," prozradila Květoslava Hladíková.