„Neuvědomují si, co tím mohou způsobit. Podobné to je také, když používají drtiče odpadů,“ potvrdila Alena Hanulíková za společnost Vodovody a kanalizace Vyškov.

Tuky a oleje likvidované prostřednictvím výlevky dřezu se podle ní usazují na stěnách kanalizace nebo tvoří nejprve malé hrudky. „Na ně se však nabalují postupně další a další nečistoty, případně další odpad jako například ubrousky nebo hygienické potřeby, které rovněž nepatří do kanalizace. Dochází tak ke zneprůchodnění kanalizace jako takové,“ vysvětlila Hanulíková.

Problém s použitým stolním olejem a tuky z domácností řeší například v obci Kozlany. Zřídili tam na ně sběrné místo. „Problém spíše vidíme s vyhazováním vlhčených ubrousků do záchodů, kdy se tyto ubrousky se namotávají na rotující části čerpadel na čistírně odpadních vod. Po upozornění místních obyvatel na tento nešvar, došlo ke zlepšení situace, ale rezervy zde stále máme,“ uznal starosta Kozlan Karel Pospíšil, jehož obec provozuje vlastní čističku odpadních vod.

Následky nezodpovědného zacházení s odpadem mohou nepříjemně pocítit i jeho původci. „Může dojít především k ucpání přípojky, a to odběratel pozná v nejhorším případě sám, když dojde k zatopení jeho nemovitosti splaškovou vodou. Nepříjemné je i zapáchání rozkládajících tuků a nečistot, které se pak šíří kanalizačními vpustmi. Tuky na cestě do čistírny dělají velké problémy v čerpacích stanicích, kde dochází k ucpání čerpadel a jejich vyřazení z provozu,“ vyjmenovala zástupkyně vodárenské firmy.

Takových rizik si jsou dobře vědomí i v Bučovicích. „Ve svátečním období tento odpad v domácnostech vzniká ve větší míře. Proto jsme se před Vánoci zaměřili na prevenci a aby lidé nevylévali použitý olej například do dřezů. Na webu města jsme zveřejnili seznam míst s kontejnery na tento odpad s tím, že je vždy možné odvézt ho také do sběrného dvora v Bučovicích,“ připomněla mluvčí bučovické radnice Martina Hašková.

Na čistírně odpadních vod tuky silně narušují biologický stupeň čištění. „Je pak nutné použít k jejich likvidaci speciální bakterie, což ale může mít vliv na kvalitu vyčištěné vody. V případě používání drtičů odpadů se pak setkáváme v kanalizaci s výskytem potkanů a jiných hlodavců, což je pro všechny velmi nepříjemné. Odstranění následků nevhodného nakládání s odpadem, a jeho likvidace prostřednictvím kanalizace, pak zaměstnává zbytečně naše pracovníky a především dochází ke zvýšení nákladů na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod,“ dodala Hanulíková.