Ti se totiž dohodli na jednotném stanovisku, v němž současný záměr městu nedoporučují. Požadují pozastavení prací na studii a své výhrady formulovali v otevřeném dopise. „V případě, že budete považovat za užitečné sejít se k diskusi nad výše uvedenou problematikou, jsme připraveni poskytnout vám i ústní vysvětlení, případně zodpovědět vaše dotazy," nabízí městu dvanáct signatářů, k nimž se přidávají další odborníci na dopravu. Proti umístění terminálu ve Varšavské a Horově ulici protestuje i veřejnost a ostře se proti němu také ohradila část zastupitelů, především opozice.

„Oceňujeme, že se vedení města snaží reagovat na neuspokojivý stav veřejné dopravy ve městě. Řešení, které bude zvoleno a realizováno, ovlivní zásadně naše město na řadu desetiletí, proto na vás, kteří o věci rozhodujete, leží mimořádně velká zodpovědnost," varují politiky odborníci. Podle nich musí životaschopné studii IDT předcházet vypracování generelu dopravy města, který stanoví ucelený souhrn opatření v oblasti dopravy a definuje hlavní problémy.

Kritizují také umístění IDT, které je podle nich v hrubém konfliktu s preventivní ochranou přírodních léčivých zdrojů. IDT je dle zadání umístěn do I. stupně ochrany karlovarských přírodních léčivých zdrojů, které by tak mohla stavba IDT ohrozit. „Studie IDT byla zadána do předem určené lokality převážně politickým, tedy nikoliv odborným rozhodnutím. Před volbou umístění do prostoru Tržnice Varšavská nebylo jednoznačně odborně prokázáno, že nejlépe vyhovuje potřebám města ze všech možných variant, a nebylo přesvědčivě zdůvodněno urbanisticky, technicky ani ekonomicky. „Umístění IDT uzavírá zřejmě poslední možnost ke zbudování chybějícího významného veřejného prostranství a nemá z důvodu prostorových limitů území rezervu pro případný budoucí rozvoj nebo změnu koncepce veřejné dopravy," vysvětlují své výhrady odborníci.

Podle primátora Petra Kulhánka (KOA) město dopis obdrželo a odpoví na něj. „Jako na všechny, které nám jsou doručeny. Odpovíme postupně na všechny body, které obsahuje. Tato odpověď, na které pracujeme, bude předložena Komisi architektury a památkové péče, radě města a potom vypravena. V současné chvíli je dokončen a odevzdán čistopis objemové a zastavovací studie IDT. Tedy k dalším přípravným pracím nyní nedochází," vysvětlil primátor. A dodal, že studie musí být projednána nejdříve v radě, poté v zastupitelstvu. „Pak vstoupí do kolečka vyjadřovacích řízení dotčených orgánů. Tyto instituce ke studii budou vydávat závazná stanoviska, kterými se budeme řídit," uvedl primátor.

Odborná veřejnost městu doporučuje:

  • Pozastavit další přípravné práce na IDT Karlovy Vary
  • Zpracovat generel dopravy města Karlovy Vary
  • Zveřejnit na webu města všechna dosud zpracovaná řešení IDT v různých lokalitách (například zpracované v rámci architektonické soutěže Urbanistické řešení širšího centra města) včetně všech vyjádření, stanovisek a dokladů
  • Vyhodnotit podklady formou otevřeného workshopu členů ČKA, ČKAIT a odborných profesních organizací a odborníků a stanovit další postup
  • Rozvíjet město Karlovy Vary znovu jako příkladné lázeňské místo pro ostatní lázně v ČR i v Evropě a uvažovat nové, alternativní možnosti hromadné i individuální dopravy v celém jeho prostoru