Na výškovou budovu Šantovka Tower je již vydané územní rozhodnutí, stavebník může žádat o vydání stavebního povolení a zahájit výstavbu.

Ombudsmanka Anna Šabatová proto požádala Krajský soud v Ostravě o přednostní projednání žaloby a také o přiznání odkladného účinku. Tím se má předejít riziku nevratných zásahů do území.

Šantovka Tower se podle veřejné ochránkyně práv vymyká ustálené zástavbě v dané lokalitě a narušuje historické panorama města.

Na nesoulad výškové budovy s územním plánem upozorňoval odbor koncepce a rozvoje magistrátu města Olomouce, ale stavební úřad se tím podle Anny Šabatové dostatečně nezabýval.

Mělo dojít k porušení zákona o státní památkové péči, zákona o ochraně přírody a krajiny, správního řádu, stavebního zákona a také závazků České republiky vyplývajících z úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Podjatost úředníků

Ombudsmanka Anna Šabatová v žalobě upozorňuje rovněž na systémovou podjatost úředníků magistrátu.

„Proti vydanému územního rozhodnutí se kvůli jeho nezákonnosti mohlo město Olomouc odvolat, ale neučinilo tak. Důvodem může být mimo jiné existence smlouvy s developerem. Ten se dopisem obrátil přímo na primátora, tajemníka a další klíčové představitele města s připomínkou závazku města nečinit žádné kroky proti projektu. Uvedený postup developera nelze vnímat jinak, než jako nátlak na město, aby dodrželo své smluvní závazky a v územním řízení nepostupovalo nezávisle,“ uvedla veřejná ochránkyně práv s tím, že se jedná o příklad rizika systémové podjatosti v kontextu nezákonného správního rozhodování.

Olomoucký magistrát kvůli žalobě a prošetřování případu dosud podle mluvčí Radky Štědré nikdo neoslovil.

„Informace máme aktuálně pouze z médií. Z tohoto důvodu nemáme možnost jakkoli reagovat. Není nám znám obsah žaloby a úřad ombudsmana si od magistrátu v této záležitosti nevyžádal ani žádnou dokumentaci, jako tomu bývá například u jiných případů, které úřad prověřuje a rozhoduje v nich,“ vysvětlila Radka Štědrá s tím, že magistrát úřadu ombudsmana poskytne veškerou součinnost, pokud o to bude požádán.

Šantovka Tower má být vysoká až 74 metrů, v Olomouci je už několik let diskutovaným tématem.

Mnozí památkáři, architekti a další odborníci upozorňovali na to, že by došlo k narušení historických panoramat města.

Developer to odmítá. Pro výškovou budovu zvolil jinou parcelu, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních domů.

Město s ním v roce 2010 podepsalo smlouvu, kde se zavázalo ke spolupráci při budování celé lokality Šantovka.