Dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA) si mohou prolistovat na krajském úřadu nebo na některých radnicích v okolí elektrárny, například v Dukovanech nebo Hrotovicích. V elektronické podobě lze studii dohledat na webu www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí.

V přípravné fázi procesu EIA mohli dokumentaci v loňském roce připomínkovat zahraniční účastníci. „Zejména z Rakouska přišlo podnětů několik desítek tisíc. Ministerstvo životního prostředí se s tím hrdinně vyrovnalo. EIA začala 20. listopadu,“ řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller.

Vánočně vyzdobený Zámek Dukovany.
Jak vypadá vánočně vyzdobený zámek? Podívejte se

Nyní může písemné připomínky ministerstvu zasílat veřejnost a dotčené územní samosprávné celky. Ze zákona na to mají 30 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce. Informace o dokumentaci se na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina objevila 21. listopadu, lhůta tedy brzy vyprší.

Dokumentace procesu EIA nového jaderného bloku v Dukovanech obsahuje mnohasetstránkový podrobný materiál a mapové přílohy. Materiály popisují mimo jiné vliv jaderné elektrárny na zdraví obyvatelstva v okolí. Zmiňují, že provozní radioaktivita elektrárny je oproti místnímu pozadí v blízkém obytném území o tři řády nižší. „Případné imise radionuklidů ze vzdušných výpustí nového jaderného zdroje jsou nicotné a z hlediska potenciálního zdravotního dopadu zcela zanedbatelné,“ uvádí studie.

Vedle případných dopadů výstavby jaderného bloku na okolní přírodu si dokumentace všímá i hydrologického stavu a vazby atomové elektrárny na odběr vody z řeky Jihlavy. „Je pravděpodobné, že v řece Jihlavě pod vodní nádrží Mohelno dojde ke snížení průměrného dlouhodobého průtoku. Na snížení průměrného dlouhodobého průtoku však bude mít vyšší podíl očekávaná změna klimatických podmínek než zvýšené odběry elektrárny Dukovany,“ míní zpracovatelé studie z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Ilustrační foto.
Nejteplejší den zaznamenali meteorologové v Moravských Budějovicích

Proces EIA k výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech potrvá nejméně rok. Skončí závěrečným posudkem Ministerstva životního prostředí.

Účelem procesu EIA je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy případné výstavby a provozu na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Proces probíhá v zákonem definovaných případech, a to vždy dříve, než jsou získána všechna další povolení a než investor začne s vlastní stavbou.