Ovšem při procházce lze narazit i na jiné objekty – torza kmenů, staré pařezy či složené hromady z rozpadlých stromů. Důvod je prostý, jsou domovem vzácných brouků.

„V zámeckém parku v Horšovském Týně probíhal několik let namátkový entomologický průzkum, zaměřený na brouky, které jsou svým způsobem života bezpodmínečně vázány na mrtvé, anebo odumírající staré stromy, především duby, lípy a borovice. V rámci tohoto sledování bylo na území zámeckého parku zjištěno několik velmi vzácných druhů, které se v rámci Plzeňského kraje vyskytují pouze v zámeckém parku v Horšovském Týně, popřípadě na několika málo dalších stanovištích celého západočeského regionu,“ uvedl člen České společnosti entomologické Jiří Lahoda s tím, že mezi nejvýznamnější prokázané druhy žijící v parku patří páchník hnědý. Tento brouk je zákonem chráněný a náleží především mezi druhy, které jsou sledovány v rámci soustavy Natura, kde živočicha Bernská úmluva řadí do kategorie přísně chráněných živočichů.

„Dále lze na území parku nalézt roháče obecného a několik dalších velmi významných a vzácných druhů brouků, kteří žijí pouze v dutinách starých stromů a patří mezi zákonem chráněné, případně jsou zařazeny do Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých živočichů,“ doplnil Lahoda.

Důvodem, proč se v horšovskotýnském zámeckém parku nachází celá řada těchto velmi vzácných živočichů, je skutečnost, že část území byla ponechána přirozenému vývoji s minimálními zásahy člověka a dala tak šanci přežít těmto živočichů, kteří indikují přírodní zachovalost prostředí, nebo-li kontinuity, a kteří ve volné přírodě kvůli intenzivním činnostem člověka téměř vymizeli. Proto je zde možno nalézt druhy brouků, které potřebují ke svému vývoji jak mladé stromy, tak druhy vyhledávající stromy velmi staré, dutinové.

Hmyz, ještěrky i netopýři

Na zámecký park je tedy třeba nahlížet jako na jeden organismus, pro nějž je klíčové ponechání starých odumírajících a odumřelých stromů v daném místě jako refugium pro další generace těchto ve volné přírodě téměř vymizelých živočichů.

V rámci péče o vzácná společenstva hmyzu žijících na starých stromech byla dohodnuta spolupráce mezi správou zámeckého parku a orgány ochrany přírody, která má za úkol skloubit dohromady ochranu vzácných skupin hmyzu, bezpečnost návštěvníků a plán péče o zámecký park. Ponechaná torza kmenů a silných větví jsou domovem nejen pro bezobratlé živočichy, ale slouží také jako úkryt pro ptáky, netopýry, ještěrky a další.

Hmyz ale hraje prim, je základní opylovací jednotkou ve světě rostlin a představuje klíčový článek v potravním řetězci mnoha stovek druhů živočichů, které se bez pestré hmyzí potravy neobejdou. Proto je důležité zajistit především ochranu stanovišť, kde hmyz žije, před ochranou jednotlivých jedinců. Pouze cestou kompromisů a zdravého rozumu je možno zachovat vzácné hmyzí druhy a živočichy na nich potravně závislé, pro generace našich dětí.   Letos v březnu pod Hláskou bylo odstraněnou osm suchých dubů s tím, že zde byly ponechány tří metry vysoká torza těchto stromů, a to právě pro zmíněné vzácné brouky.

Autor: Jaroslav Čedík