Investice a nová vedení
Česká elektroenergetická přenosová soustava je poměrně kvalitní a patří k nejlepším v Evropě. V současné době však musí reagovat na změny v energetice, kvůli kterým je potřeba soustavu dále rozvíjet a modernizovat.
V posledních desetiletích výrazně vzrostlo množství přenášené elektřiny, jak vlivem růstu spotřeby, tak i vlivem narůstajícího mezinárodního obchodu s elektrickou energií. Nástupem obnovitelných zdrojů energie došlo ke změně energetického mixu. Mění se celková konfigurace elektrizační soustavy.
Aby byla síť pořád stabilní a elektřina byla do domácností i firem stále spolehlivě dodávána, realizuje společnost ČEPS rozsáhlý investiční plán. Ten počítá s investicemi přesahujícími 60 miliard korun do roku 2025.
Součástí těchto investic je modernizace rozvoden, dispečerských pracovišť i ochranného systému fyzického zabezpečení objektů. Dále plán zahrnuje výstavbu nových vedení, posílení některých vedení stávajících a výstavbu transformátorů s řízeným posuvem fáze.

Zdlouhavý proces
Všechny investiční projekty mají však jeden společný problém. Pomalý administrativně-legislativní proces. Každý projekt po pečlivém zvážení proveditelnosti a efektivity putuje do mnohaletého schvalovacího řízení na lokálních i celostátních úřadech. Zatímco samotná výstavba vedení trvá zhruba jeden rok, příprava vyžaduje až desetiletí.
Celý proces zpomaluje skutečnost, že elektrická vedení přenosové soustavy mnohdy křižují území více krajů. Jednání o novém vedení proto často zahrnuje desítky obcí a stovky až tisíce vlastníků pozemků.
Než se začne s výstavbou, musejí být připravované projekty zaneseny v už schválených územně plánovacích dokumentech, v Politice územního rozvoje ČR, v Zásadách územního rozvoje dotčených krajů a Územních plánech obcí. Liniové stavby přenosové soustavy dále podléhají kompletnímu procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA a územnímu řízení.
Ve všech případech se vždy hledá konsenzus mezi ochranou přírody, krajiny a co nejhospodárnějším přístupem z hlediska technického provedení.

Činnost Doba trvání           
Celková doba 90 – 144 měsíců
( 7,5– 12 let !)
Studie proveditelnosti 6 – 12 měsíců
Studie EIA „Environmental Impact Assessment" a veřejná projednání 18 – 24 měsíců

Zanesení trasy do katastrálních map (územní plán),

předběžné dohody s vlastníky pozemků

12 měsíců
Předběžný návrh stavby, požadavky do ÚPD
Veřejná projednání a zapracování připomínek
12 – 24 měsíců
Smlouvy s vlastníky pozemků 6 -12 měsíců
Projekt na provedení stavby 6 měsíců
Projekční a stavební postupy 12 – 18 měsíců
Výběrová řízení, volba dodavatele vč. dořešení výhrad navrhovatelů 6 – 12 měsíců
Skutečná výstavba 12 – 24 měsíců


Jednání s vlastníky

Investiční záměry ČEPS se nutně dotýkají práv vlastníků cizích nemovitostí dotčených plánovanou stavbou. Dle energetického zákona je společnost ČEPS při výstavbě nového vedení povinna zřídit pro vlastníky pozemků věcné břemeno. Výpočet náhrady za zřízení věcného břemene vychází z ceny pozemku. ČEPS s vlastníky dotčených pozemků jedná s dostatečným předstihem. Přesto se setkává s problémy například při projednávání vstupů na pozemky za účelem geologického průzkumu stožárových míst nebo při zmíněném sjednávání věcných břemen nezbytných pro umístění vedení.


Zrealizovat stavbu nového zařízení přenosové soustavy je velmi složité. Celková doba na provedení stavby od jejího záměru přes přípravu, projektování, projednání, povolovací procesy, samotnou výstavbu může trvat i 12 let. S těmito problémy se ovšem nepotýká jen Česká republika, ale i ostatní státy EU. Provozovatelé soustav proto na celoevropské úrovni vyzývají ke zjednodušení národních i evropských norem pro urychlení povolovacích procesů.

V řetězci energetických firem leží jeden důležitý mezičlánek. Dal by se nazvat páteří celého systému. Elektřinu sice ani nevyrábí, ani ji nedistribuuje ke konečným spotřebitelům, na jeho bezchybném fungování přesto závisí dostupnost elektřiny pro firmy i domácnosti. Jedná se o českou elektroenergetickou přenosovou soustavu. Tvoří ji více než pět tisíc kilometrů drátů elektrického vedení a desítky transformátorů a rozvoden, na jejichž bezchybný provoz dohlíží dispečink. Provozuje ji akciová společnost ČEPS, která zajišťuje přenos elektřiny a potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie 24 hodin denně po celý rok.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ