V mnoha částech světa musí ženy a dívky čelit diskriminaci už od svého narození. Nejprve je mnohým z nich odepřena základní školní docházka, a když dospějí, nedokážou najít slušně placenou práci, ani často nemají přístup k základním zdravotním službám pro sebe a své děti. Ve stáří jim je upíráno právo na sociální ochranu a na dědictví. Pokud ale dívky dostanou stejný přístup ke vzdělání jako chlapci a pokud ženy mají srovnatelné podmínky a příležitosti jako muži, může z toho mít prospěch celá komunita. To platí zejména v chudších zemích a obcích, kde jsou ženy často páteří hospodářského života. Boj s diskriminací na základě pohlaví není jen morálně správný – pro danou komunitu je i ekonomicky výhodný.

Etiopské město Bahir Dar se do statistik zapsalo značnou mírou genderové nevyrovnanosti. Pouze 24 % žen umí číst a psát, více než polovina nemá práci a zároveň zde žije řada dětí z ekonomicky nezajištěných rodin či sirotků, kteří jsou odkázáni sami na sebe. Česká nezisková organizace Diakonie ČCE se díky projektu kofinancovanému z prostředků České rozvojové agentury snaží úděl žen a dětí v obtížné životní situaci zlepšit.

V roce 2014 získalo 40 sirotků a dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v Bahir Daru finanční podporu pro nákup školních pomůcek, potravin, léků, hrazení školného či základní zdravotní péče. Terénní pracovníci v rodinách dohlíželi na školní docházku, dětskou péči i na hospodárné nakládání s penězi. Děti zapojené do projektu tímto způsobem získaly alespoň částečně srovnatelné podmínky jako děti z bohatších rodin.

Diakonie ČCE také pracovala s mladými chlapci a dívkami, kteří si osvojili základy finanční gramotnosti, podnikání a účetnictví. Díky vzdělávacím kurzům a zapojení do svépomocné skupiny získalo 78 žen možnost zřídit si vlastní živnost, získat ekonomickou nezávislost, sebevědomí a respekt svého okolí. Z osobních výpovědí vyplynulo, že ekonomická situace žen se díky projektu významně zlepšila. Nyní umí nakládat se svým ziskem a vědí, jak účelně spořit, aby získaly alespoň minimální finanční jistotu a mohly dále rozvíjet své živnosti.

Projekty zaměřené na zlepšení postavení žen jsou realizovány v rámci dvoustranné rozvojové spolupráce z prostředků České rozvojové agentury a v rámci programu transformační spolupráce v gesci Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR.

Kromě uvedeného dvoustranného rozvojového projektu v Etiopii byly v roce 2014 ze státního rozpočtu ČR podpořeny další projekty zaměřené na zlepšení života žen a dívek v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V Kambodži šlo o projekt zaměřený na zlepšení kvality péče o matku a dítě s důrazem na prevenci dětské podvýživy. Obdobný projekt byl realizován i v již zmíněné Etiopii. V Gruzii byla poskytnuta odborná podpora neziskovým organizacím, které poskytují služby obětem domácího násilí. V Zambii byly v rámci rozvojového projektu vzdělávány místní porodní asistentky, což vedlo k významnému zkvalitnění zdravotní péče o těhotné ženy a rodičky.

Více o české rozvojové pomoci a tématu měsíce března naleznete v březnovém vydání Bulletinu MZV ČR na:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/bulletin_mzv_o_zahranicni_rozvojove/treti_vydani_bulletinu_mzv_k_zahranicni.html

a další informace ke dvoustranné rozvojové spolupráci na: http://www.czda.cz