Předchozí
16 z 16
Další

Matematika

První příklad

Hasiči čerpají vodu do požární nádrže hadicí s průtokem 200 litrů za minutu. Rozměry požární nádrže tvaru kvádru jsou uvedeny na obrázku. Vyberte z následujících variant, jakou část objemu nádrže hasiči tímto způsobem naplní za 1 hodinu.

Zdroj: Deník

A) Méně než jednu třetinu nádrže.
B) Méně než polovinu, ale alespoň třetinu nádrže.
C) Méně než dvě třetiny, ale alespoň polovinu nádrže.
D) Alespoň dvě třetiny nádrže, ale ne celou nádrž.
E) Celou nádrž.

Matematika

První příklad - řešení

Správná odpověď: B) Méně než polovinu, ale alespoň třetinu nádrže.

Zdroj: Deník

Matematika

Druhý příklad

V jednom platu je 20 kelímků s jahodovými jogurty. Každý kelímek obsahuje 150 g jahodového jogurtu, který se skládá z bílého jogurtu a ovocné složky. Ovocná složka tvoří 18 % hmotnosti jahodového jogurtu a obsahuje 50 % jahod.

Přiřaďte k následujícím otázkám správné odpovědi z nabídky.

Otázky:

 • Kolik gramů jahod se spotřebuje do jogurtů na celém platu?
 • Kolik gramů bílého jogurtu obsahují čtyři kelímky s jahodovým jogurtem?
 • Nejvýše kolik takových jahodových jogurtů lze vyrobit z 8,1 kg ovocné složky?

Nabídka odpovědí:

 • A) 270
 • B) 300
 • C) 328
 • D) 492
 • E) 540

Matematika

Druhý příklad - řešení

Správná odpověď: 1A, 2D, 3B

Zdroj: Deník

Matematika

Třetí příklad

Do každého z následujících vztahů doplňte na vynechané místo znak nerovnosti (>,<) nebo znak rovnosti (=) tak, aby uvedený vztah platil.

Zdroj: Deník

Matematika

Třetí příklad - řešení

Správná odpověď: <, >, <

Jak na to:

1 dm3 = 1 l, zároveň 1 hl = 100 l a tedy 4 hl = 400 l
40 l < 4 hl

Platí, že 60' = 1° a tedy 14°14' = 60 ⋅ 14 + 14 = 854'
854' > 800'

Jednotky vlevo si převedeme na metry:
150 mm = 0,15 m
150 cm = 1,5 m
150 dm = 15 m

Dohromady tedy 15 + 1,5 + 0,15 = 16,65 m < 150 m

Matematika

Čtvrtý příklad

Vypočtěte a výsledek vyjádřete celým číslem nebo zlomkem v základním tvaru.

Zdroj: Deník

Matematika

Čtvrtý příklad - řešení

Zdroj: Deník

Český jazyk

První příklad

Přečte si výchozí souvětí a rozhodněte, které z následujících tvrzení o vedlejších větách je pravdivé.

Museli jsme přidat do kroku, protože už se stmívalo a my jsme byli unaveni, ale naštěstí jsme po chvíli zahlédli světla horské chalupy, kde jsme měli domluvený nocleh.

A) Souvětí obsahuje 2 věty příslovečné příčinné a 1 větu přívlastkovou.
B) Souvětí obsahuje 2 věty příslovečné příčinné a 1 větu příslovečnou místní.
C) Souvětí obsahuje 1 větu příslovečnou účelovou a 1 větu příslovečnou místní.
D) Souvětí obsahuje 2 věty příslovečné účelové a 1 větu příslovečnou místní.

Český jazyk

První příklad - řešení

Správná odpověď: D) Souvětí obsahuje 2 věty příslovečné účelové a 1 větu příslovečnou místní.

Vysvětlení:

Rozeberme si celé souvětí:

 • 1. věta je hlavní: Museli jsme přidat do kroku
 • 2. věta je vedlejší příslovečná příčinná (Z jaké příčiny jsme museli přidat do kroku?): protože už se stmívalo
 • 3. věta je také vedlejší příslovečná příčinná (Z jaké příčiny jsme museli přidat do kroku?): my jsme byli unaveni
 • 4. věta je hlavní: ale naštěstí jsme po chvíli zahlédli světla horské chalupy
 • 5. věta je vedlejší přívlastková (Světla jaké chalupy jsme zahlédli?): kde jsme měli domluvený nocleh.

Český jazyk

Druhý příklad

Přečtěte si výchozí text a rozhodněte, které z následujících zájmen obsahuje.

Když jsem byl tehdy na táboře poblíž Berounky, mohli jsme chytat ryby, spát pod širákem, sedět u táboráku až do rána a ničím jsme nebyli rušeni.

A) ukazovací
B) přivlastňovací
C) osobní
D) záporné

Český jazyk

Druhý příklad - řešení

Správná odpověď: D) záporné

Vysvětlení:

Text obsahuje následující slovní druhy: Když – spojka / jsem byl – slovesa / tehdy – zájmenná příslovce / na – předložka / táboře – podstatné jméno / poblíž – předložka / Berounky – podstatné jméno / mohli jsme chytat – slovesa / ryby – podstatné jméno / spát – sloveso / pod – předložka / širákem – podstatné jméno / sedět – sloveso / u – předložka / táboráku – podstatné jméno / až – příslovce / do – předložka / rána – podstatné jméno / a – spojka / ničím – zájmeno záporné / jsme nebyli rušeni – slovesa

Český jazyk

Třetí příklad

Který z následujících výrazů nepatří mezi zdrobněliny?

A) tácek
B) svátek
C) domek
D) ubrousek

Český jazyk

Třetí příklad - řešení

Správná odpověď: B) svátek

Vysvětlení:

Slovo svátek není zdrobnělinou, neexistuje žádné slovo, které by pro něj mohlo být slovem základovým (na rozdíl od tácek – tác, domek – dům, ubrousek – ubrus).

Český jazyk

Čtvrtý příklad

Rozhodněte o každém z následujících výrazů, zda je příbuzný se slovem pata (ano), nebo není (ne).

Slova příbuzná poznáme tak, že mají stejný kořen a patří do stejného významového okruhu. Slovo pata má kořen -pat- a jeho význam je kromě části lidského těla také „spodní, ukončující část předmětu“.

Rady Deníku: Jak řešit přijímačkový test

 • Zápis do záznamového archu lze provádět pouze modrou nebo černou propiskou (nikoliv jiné barvy nebo tužky, pera, fixy). Konstrukční úlohy z matematiky lze rýsovat tužkou, ale výsledek je nutné obtáhnout propiskou.
 • U úloh, kde se vybírá z variant, se správné odpověď značí výhradně křížkem. „Fajfkování“ a jiné symboly nejsou považovány za správnou odpověď.
 • Chybnou odpověď lze opravit tak, že zakřížkované pole se zcela vybarví a zaškrtne pole jiné. Jednou zabarvené pole už nelze znovu přepsat na správnou odpověď.
 • Tam, kde je na výběr z více možností, je správná vždy jen jedna odpověď. (Proto zapisujeme vždy jen jeden křížek.)
 • Pokud zadání požaduje např. 5 slov, píše se pouze 5 slov. Napsáním více slov nebo čísel, než požaduje zadání, může žák ztratit cenné body.
 • Pokud zadání požaduje krátkou odpověď, odpověď by opravdu měla mít jen pár slov, maximálně 1 větu.
 • Ať již jsou odpovědi jakkoliv dlouhé, vždy se musí vejít do odpovědního pole v záznamovém archu. Odpovědi mimo toto pole hodnotitel po naskenování nevidí, proto je nemůže ohodnotit.
 • Odpovědi lze psát psacím i tiskacím písmem, ale je třeba vždy správně psát malá a velká písmena. Pište čitelně.
 • Geometrické obrazce se pojmenovávají vždy proti směru hodinových ručiček.
 • V konstrukčních úlohách se popisují všechny objekty (např. kružnice k může být zkonstruovaná správně, ale pokud není pojmenovaná, může to znamenat ztrátu bodů).
 • Pokud zadání matematických úloh požaduje pouze výsledek, není nutné se zdržovat postupem, při hodnocení se k němu nepřihlíží.
 • Za špatnou nebo chybějící odpověď se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.
 • Pozor na zápory – často se v zadání přehlíží slova není, nepatří, neplatí apod.
 • A s předposlední radou souvisí i rada poslední: opravdu pozorně a raději dvakrát třikrát si přečtěte, co se po vás přesně žádá.

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.