Podmínky marketingové soutěže „Chance být hvězdou“

(dále jen „podmínky“ nebo „pravidla“)

1. Pořadatelství

1.1. Pořadatelem marketingové soutěže pořádané pod názvem „Chance být hvězdou“ (dále jen „soutěž“) je společnost CHANCE a. s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 26601, IČ: 28178815, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12550 (dále jako „pořadatel“). Pro pořadatele soutěž organizuje společnost P2M Consulting, s.r.o., se sídlem Praha 5 – U Klavírky 2627/7, PSČ 150 00, IČ: 48038938 zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15439 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo trvání soutěže:

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 16. 10. 2017 00:00 hod do 15. 12. 2017 12:00hod. Soutěž probíhá v osmi týdenních cyklech, s výjimkou prvního soutěžního cyklu, který trvá 12 dní (od 16. do 27. 10. 2017). Druhý až osmý cyklus trvá vždy od pátku 12:00 do pátku 11:59.

2.2. Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jako „účastník“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

3.3. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Do soutěže bude zařazen účastník, který v době trvání soutěže splní všechny následující všechny podmínky:

a) zhotoví videozáznam v maximální délce 5 minut s tématikou amatérského fotbalu (dále jen „video“), který bude splňovat všechny podmínky uvedené v čl. 4.2 těchto pravidel;

b) video nahraje a zpřístupní prostřednictvím facebookových stránek soutěže Chance být hvězdou;

c) potvrdí zaškrtnutím příslušného pole na facebookových stránkách soutěže Chance být hvězdou seznámení se s pravidly soutěže a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů;

d) po nahrání a zpřístupnění videa na výzvu organizátora sdělí své identifikační údaje - jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail.

4.2. Náležitosti videa:

a) video se musí vztahovat k tématu amatérského fotbalu

b) video musí být nahráno ve formátu mov, mpeg4, avi, wmv nebo flv;

c) video (včetně případné použité hudby) nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do práv či oprávněných zájmů třetích osob zejména autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví;

d) video nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do práv či oprávněných zájmů osob na videu zaznamenaných a nesmí být pořízeno pro jejich vůli;

e) video nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí a nesmí napadat politické přesvědčení či obsahovat prvky jakékoliv diskriminace (např. z důvodu rasy, pohlaví, víry nebo národnosti);

3. Po zpřístupnění videa na facebookových stránkách Chance být hvězdou kontaktuje organizátor účastníka elektronicky s žádostí o sdělení údajů specifikovaných v čl. 4.1 písm. d) těchto pravidel. Podmínkou účasti je oznámení těchto údajů do 3 dnů od doručení výzvy organizátora. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné nedoručení výzvy ke sdělení údajů.

4. Organizátor i pořadatel jsou oprávněni zamezit účasti účastníka, který zpřístupní video nesplňující podmínky soutěže. Organizátor i pořadatel jsou oprávněni kdykoliv a bez udání důvodu zpřístupněné video účastníka ze soutěže vyloučit, nebude-li soutěžní video splňovat tyto podmínky nebo dojde-li k porušení podmínek soutěže ze strany účastníka.

5. Bude-li mít organizátor nebo pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k účasti či výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Takové rozhodnutí pořadatele nebo organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

6. Organizátor i pořadatel jsou oprávněni kdykoliv a bez udání důvodu zveřejněné video z facebookových stránek znepřístupnit.

7. Video každý z účastníků pořizuje a zpřístupňuje na své náklady. Organizátor a pořadatel se žádným způsobem nepodílí na nákladech spojených s účastí účastníka v soutěži a na nákladech spojených s pořízením a zpřístupněním videa. 

 

5. Autorská práva – licence

1. Zpřístupněním videa poskytuje účastník pořadateli k videu, resp. videozáznamu jako autorskému dílu bezplatnou výhradní licenci pro území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům jejího užití, zejména k jeho šíření prostřednictvím webových stránek nebo profilů na sociálních sítích (zejména k jeho rozmnožování a šíření prostřednictví sítí YouTube, Facebook).

2. Účastník uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas se zveřejněním videa, s jeho úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby pořadatel uváděl video na veřejnost pod svým jménem a užíval jej komerčním způsobem ve spojení s vlastními výrobky nebo službami.

3. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou podlicence.

4. Účastník prohlašuje, že ve vztahu k videu disponuje veškerými právy a souhlasy nutnými k jeho zpřístupnění a k poskytnutí výše uvedené licence. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele nebo třetích osob, je účastník povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

 

6. Výhry, podmínky získání výher

6.1. Do soutěže jsou pořadatelem vkládány následující výhry:

a) Pro 1 výherce hlavní ceny/cen:

1) 1x iPhone 8 64GB

2) 1x kredit na sázení (tzv. goldeny) v hodnotě 10.000,- (podmínkou je platný herní účet výherce u pořadatele)

3) 1x sada rozlišovacích dresů (10+10 ks dresů)

4) 1x voucher na dvě sady fotbalových dresů s logem Chance v hodnotě 40.000,-

5) 1x mikina „JL10 M-Jersey sweat 1 by Julius Lavický“ 6) 5x tréninkový fotbalový míč Adidas TANGO ROSARIO

b) Pro 1 výherce každého týdenního kola:

1) 1x kredit na sázení (tzv. goldeny) v hodnotě 1.000,- (podmínkou je platný herní účet výherce u pořadatele)

2) 1x sada rozlišovacích dresů (8+8 ks dresů)

3) 1 triko „JL10 M-Portrait by Julius Lavický“ LAVI10

4) tréninkové pomůcky dle výběru organizátora

6.2. Výherce hlavní ceny hry bude určen losem ze všech přihlášených účastníků, kteří splnili podmínky soutěže. K vylosování výherce dojde do 5 dnů od ukončení posledního (osmého) týdne soutěže, v rámci kterého se lze soutěže účastnit. Losování budou přítomni jeden zástupce pořadatele a dva zástupci organizátora.

6.3. Vždy po uplynutí každého týdne trvání soutěže bude vybrán 1 výherce týdenních výher z účastníků, kteří v příslušném týdnu zpřístupnili v souladu s pravidly své video a splnili podmínky účasti v soutěži. Výherce týdenních výher bude vybrán prostřednictvím odborné poroty složené z jednoho zástupce pořadatele a dvou zástupců organizátora. Za výherce týdenního kola určí porota účastníka, který dle názoru poroty se účastní s nejzajímavějším a nejoriginálnějším videem, zpřístupněným v týdnu, který je porotou hodnocen. Hodnocení a výběr jsou plně v kompetenci poroty a jsou nezměnitelné.

6.4. Videa zpřístupněná v předchozích týdenních cyklech, která již byla hodnocena, nejsou předmětem hodnocení poroty v následujících týdenních cyklech

6.5. Výherce hlavní ceny určený dle čl. 6.2 těchto pravidel obdrží výhry specifikované v odst. 6. 1. písm. a) tohoto článku. Každý výherce týdenního kola zvolený porotou dle čl. 6.3 těchto pravidel obdrží výhry specifikované v odst. 6. 1. písm. b) tohoto článku.

6.6. Všechny výhry budou výhercům odeslány na adresu jejich bydliště do 30 dnů od skončení soutěže. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování hmotné výhry způsobené třetí stranou či výhercem.

6.7. Výhry nelze vyměnit a nelze za ně požadovat finanční ekvivalent.

6.8. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou srovnatelnou (jak ve vztahu k druhu výhry tak k její hodnotě) pokud, z jakýchkoliv jiných důvodů než na straně pořadatele či organizátora nebude možné výše specifikovanou výhru zajistit.

6.9. V případě, že se zjistí, že výherce soutěže uvedl nepravdivé identifikační údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje podmínky soutěže, nemá na výhru nárok a bude určen dle výše uvedených podmínek další výherce.

6.10. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch organizátora.

6.11. Pořadatel či organizátor neodpovídají za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

 

7. Osobní údaje

7.1. V rámci sdělení údajů dle čl. 4.3 těchto pravidel účastník uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasí s tím, aby jeho jméno, příjmení a bydliště (označení obce), byly zveřejněny na webových stránkách soutěže a pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je bezplatný a dobrovolný (je však podmínkou účasti v soutěži) a je udělen za účelem pořádání soutěže a předání cen výhercům a za účelem dalšího marketingového zpracování údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích organizátora či pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

7.2. Údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou zveřejnění dle čl. 7.1 věta první.

7.3. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a oprávnění vyplývající z ustanovení § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně na adrese pořadatele či organizátora odvolán. Odvolání souhlasu se pak vztahuje jak na organizátora tak pořadatele. Obdrží-li pořadatel nebo organizátor nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů, dojde bez dalšího ke zrušení účasti účastníka v soutěži bez náhrady.

 

8. Další pravidla soutěže

8.1. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv v době trvání soutěže změnit tato pravidla nebo soutěž předčasně ukončit.

8.2. Zejména v případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel sociální sítě Facebook či YoutTube, porušování Všeobecných

obchodních podmínek společnosti Chance a.s. nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si pořadatel a organizátor vyhrazují právo kdykoli soutěž ukončit, pozměnit tyto podmínky, nevydat případné výhry.

8.3. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook) a mají právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.

8.4. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami nebo v souvislosti s nimi.

8.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.

8.6. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

8.7. Tyto pravidla soutěže jsou zveřejněna po dobu trvání soutěže na facebookových stránkách Chance být hvězdou a jsou platná a účinná od 16. 10. 2017.

8.8. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

V Praze dne 15. 10. 2017