Zdroj: Redakce

Co je rozšíření Deníku?

  • Je to jednoduchý doplněk pro Váš internetový prohlížeč.
  • Jedná se o novou funkci Deníku, která Vám každodenně nabízí aktuální zprávy.
  • O počtu nových zpráv se dozvíte díky notifikační ikoně v pravém horním rohu Vašeho prohlížeče.
     
    Zdroj: Redakce

Zdroj: Redakce- Náhled ikony rozšíření Deníku.

- Náhled notifikační ikony o počtu nových zpráv na Deníku.


Jaké zařízení rozšíření Deníku podporuje a kde ho stáhnu?

Rozšíření Deníku je k dispozici ke stažení zde: 

       Zdroj: Redakce             Zdroj: Redakce

Toto rozšíření je podporováno pouze pro internetové prohlížeče Google ChromeMozilla Firefox s vyjímkou mobilních zařízení.

Jak se mám do soutěže zaregistrovat? 

Pro zařazení do soutěže navštivte naši stránku Chci vyhrát iPhone X

Na koho se mám obrátit v případě dotazů a problémů?

Kontaktujte nás, prosím, na této e-mailové adrese online@vlmedia.cz

Zdroj: Redakce

(Dále jen "Pravidla")I. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem níže uvedené soutěže (dále jen ,,soutěž") je společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 01440578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 18970 (dále jen „pořadatel")

II. Místo průběhu soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Trvání soutěže

3.1 Soutěž probíhá od 24. 1. 2018 (od 00:00:01 hodin) do 4.4.2018 (do 23:59:59 hodin).

IV. Podmínky účasti:

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící").

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.3. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

4.4. Soutěžícím se stává ten, kdo splňuje výše uvedené podmínky včetně dodržení pravidel níže.

4.5. Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru dle bodu 5.3 těchto pravidel.

4.6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, u kterých bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže, neudělit či nepředat výhry v případě jakéhokoliv porušení pravidel soutěže ze strany výherce. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

V. Princip soutěže, výhry a způsob určení vítězů

5.1. Soutěžícím se stává ten, kdo si:
       a)      Stáhne rozšíření Deníku do internetového prohlížeče
                Google Chrome nebo Mozilla Firefox na desktopové verzi
                pro systémy Windows, macOS a Linux a
       b)      Ověří nainstalované rozšíření Deníku a
       c)      Potvrdí aktivační link ve své emailové schránce  

5.2. Výherci se stanou soutěžící, kteří splnili podmínky této soutěže, dodrželi pravidla této soutěže a kteří budou vylosováni elektronicky - náhodným výběrem pořadatelem soutěže v losování, které proběhne dne 5. 4. 2018 ve 14:00 hodin, a to ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže v době jejího konání. O slosování bude pořízen písemný protokol. 

5.3. Výhrami v soutěži jsou následující:
       ·         1x hlavní výhra - iPhone X
       ·         100x - předplatné Deníku na 14 dní zdarma
       ·         100x - jednorázový Časopis Dotyk

5.4. Výherci budou o výhře informováni na e-mailovou adresu, kterou vyplnili v soutěžním formuláři na internetové stránce https://www.denik.cz/soutez/iphonex/krok2.html, a to nejpozději do 6. 4. 2018, 17:00 hodin.

5.5. Výhru je nutné si vyzvednout do 30. dubna 2018.

5.6. Soutěž je podporována pouze pro internetového prohlížeče 
       Google Chrome nebo Mozilla Firefox na desktopové verzi 
       pro systémy Windows, macOS a Linux

VI.DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

6.1. Zpracování osobních údajů Soutěžitele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dale jen jako ,,Nařízení”). Pořadatel bude osobní údaje poskytnuté Soutěžícím zpracovávat a využívat pro vyhodnocení soutěže a k marketingovým účelům (tj. Nabízení produktů a služeb). Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto poskytnuté Soutěžitelem nebudou zpřístupněny jakékoliv třetí osobě s výjimkou partnerů Pořadatele k tomu oprávněných, nebo společností z koncernu, jehož je Pořadatel součástí.

Soutěžitel musí ke zpracování osobních údajů udělit svobodný a vědomý souhlas. Udělení souhlasu je dobrovolné.  Za osobní údaje se pro účely těchto podmínek považuje zejména jméno, příjmení a telefonní číslo a souhlas platí po dobu jednoho roku od začátku soutěže.  Udělením souhlasu uděluje Soutěžitel souhlas ke zpracování všech sdělených osobních údajů. Soutěžitel má právo souhlas kdykoliv odvolat a to buď osobně na adrese Provozovatele a to na základě předložení platného dokladu totožnosti, nebo pomocí žádosti elektronickou formou zasláním ověřeného elektronického podpisu.

Soutěžitel má právo na přístup ke svým osobním údajům tj. oprávnění na to být informován o tom, jak Provozovatel osobní údaje zpracovává, které osobní údaje má k dispozici a k jakým účelům je využívá. Tyto informace budou poskytnuty pouze na žádost Soutěžitele. Soutěžitel má zároveň právo na opravu nepřesných osobních údajů či doplnění chybějících. Soutěžitel má take právo na výmaz a to v případě splnění podmínek uvedených v Nařízení. Pořadatel musí zároveň na základě splnění podmínek v Nařízení povinnost omezit zpracování osobních údajů Soutěžitele. Soutěžitel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracováván osobních údajů, které se ho týkají V případě porušení povinností Provozovatele má Soutěžitel právo podat stížnost u dozorového úřadu. Vzhledem k povinnosti uchovávat osobní údaje a odpovědnost Pořadatele je Soutěžitel v případě uplatnění výše nadepsaných práv povinen se řádně identifikovat a to stejným způsobem, jako při odvolání souhlasu.

Soutěžitel potvrzuje, že poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Provozovatele a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo odfiltrovat veškeré roboticky vytvořené emailové adresy a veškerý robotický provoz, který bude použit pro přihlášení do soutěže.

6.2.Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.

6.3.Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

6.4. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

6.5. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace výher.

6.6. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

6.7.Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na místě, kde jsou k dispozici pravidla soutěže.

6.8. Pravidla soutěže jsou k dispozici na webové stránce www https://www.denik.cz/souteze/vyhrajte-s-denikem-iphone-x-20171222.html?

6.9. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

VII.DALŠÍ DŮLEŽITÉ USTANOVENÍ:

7.1  Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.