Mohou se vůbec banky chovat společensky odpovědně? Mohlo by se zdát, že jde o ten nejtvrdší byznys, kde není místo na ohlížení se na jiné a kde nejdůležitější je zisk.
Naopak. Banky si mohou vybírat, co budou podporovat. Jak jsme se vzdali zbrojního průmyslu, tak se nyní přísně díváme také na výrobu energie. V České republice je více než polovina vyráběné energie závislá na uhlí. Vyrobenou energii pak ale částečně exportujeme. Musíme proto hledat k tomuto odvětví odpovídající přístup. Po roce 2023 budeme podporovat už jen tepelné elektrárny, stále velmi významné pro naše domácnosti, ne však těžbu uhlí. Se stejnou odpovědností podporujeme naopak zdroje, které by měly ty škodlivé nahradit. Stejně tak se chováme k hernímu průmyslu, ze zásady nepodporujeme on-liny hry. Podobná rozhodnutí stojí majitele několik set miliónů korun ušlého zisku. Naším cílem je ale přesto dělat taková rozhodnutí, která dlouhodobě vedou ke zlepšení situace v životě společnosti obecně. Nestačí, jak se na to dívá dnešní společnost, ale jak se na to budou dívat i příští generace. A to je často velká výzva.

Chováte se vy sami jako instituce šetrně k přírodě?
Bez pochyb. Ekologické aktivity oceňují a požadují zvláště mladší kolegové a to zcela chápu. Aktivit máme skutečně  mnoho. Za všechny bych rád vybral tu, která nás čeká. V příštím roce otevřeme v Radlicích novou budovu, kde jsou mimo jiné hlubinné zemní vrty (bude jich celkem 179), jejichž prostřednictvím budeme vytápět ekologicky nejen novostavbu, ale i stávající objekt centrály. Dojde k další razantní úspoře energií.

„Platí heslo: čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte”

ČSOB podporuje regiony. A to nejen slovy, ale skutečnými činy. V Deníku se naši čtenáři mohli seznámit, s jakými konkrétními projekty u nich „doma“ je již vaše banka spojená. Budete v tom pokračovat i letos?
Určitě, letos jsme již  regionálním projektům společně s veřejností přispěli přes 4 miliony korun a aktuálně probíhá druhé, zimní kolo. Naším záměrem je, aby se místní komunity samy aktivně zapojily a pokusily se upoutat pozornost veřejnosti. Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech. Na našem webu si tak může každý prohlédnout projekty, na které se vybírají peníze od veřejnosti. Platí heslo: čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte. A podle toho, které projekty nasbírají nejvíce peněz, tedy je veřejnost chápe jako ty nejlepší, dostanou peníze od nás. I v zimním kole rozdělíme minimálně dva miliony korun. Na každý kraj to je sto padesát tisíc korun pro čtyři nejúspěšnější projekty. Sbírka od veřejnosti končí k 6. lednu, takže je ještě čas se na nabídku projektů podívat a přispět.

Ing. Petr Hutla
59 let, ženatý, 2 děti
Absolvent ČVUT-FEL
V ČSOB od roku 1993 na mnoha pozicích, postupně od ředitele pobočky po člena představenstva, od února 2018 zodpovědného za Řízení úvěrů, oblast Společenské odpovědnosti, ČMSS a Právní služby.
Člen Správních rad České transplantační nadace a Nadačního fondu České srdce (obě při IKEM).

K odpovědnému chování patří i podpora těch, kteří žijí s různým postižením. Pomáháte lidem s hendikepem?
Spojujeme se tam, kde je naše spojení užitečné a přináší přidanou hodnotu. A také společně s partnery projekty pomáhající lidem s hendikepem připravujeme, navíc naše prototypy produktů pro hendikepované aktivně testují. Mohu to ukázat na příkladu pomoci zrakově postiženým lidem. Mají velmi ztíženou situaci v době, kdy dochází obecně k rušení poboček a kdy se mnoho úkonů převádí do on-line světa. Ve spolupráci s lidmi, kteří tomuto postižení rozumějí, jsme vyrobili prototyp hlasového ovládání finančních operací mobilem. Nevidomí tak mohou dávat příkazy a zjistit dotazem zůstatek konta svým hlasem. Běžně již slouží také bankomaty pro nevidomé. Pro neslyšící zase máme kontakt na call centru, jsme první bankou, která online přepis pro své neslyšící klienty udělala. Všechny naše pobočky jsou vybaveny akustickými orientačními majáky, které zlepšují orientaci klientů s postižením zraku.

„Divili byste se, kolik je mezi bankovními úředníky manuálně schopných lidí!”

Momentálně jsou velkou bolestí exekuce, zadluženost rodin, která je posílá do těžko zvládnutelné situace. Neměly by právě banky tady sehrávat prioritně roli jakéhosi garanta finanční zralosti populace?
Banky by měly sehrávat výraznou roli. Bohužel vidíme konce finančního cyklu v exekucích velmi často. Lidé spěchají na čerpání peněz, nevěnují potom pozornost obsahu jim předložených smluv, které řada pochybných poskytovatelů úmyslně maximálně komplikuje a skrývá v nich nebezpečná ustanovení. Chceme s tím bojovat a šířit osvětu. Našimi tématy v tomto ohledu je finanční gramotnost a související kybernetická bezpečnost. Přes tři stovky našich zaměstnanců, našich ambasadorů chodí dobrovolně učit zdarma do škol, máme speciální programy pro základní školy, kdy formou her a soutěží se učí děti základním procesům v toku peněz. Podporujeme činnost Poradny při finanční tísni, podporujeme bezplatné dluhové poradenství a řadu dalších aktivit. Naše cíle jsou ale mnohem ambicióznější. Je to dosti kritická oblast a my můžeme pomoct.

Mluvíte o angažovanosti vlastních zaměstnanců banky. Vím, že máte tak zvané dobrovolnické dny. Jak se na tyto činnosti mimo banku dívají vaši zaměstnanci?
Vzhledem k vysoké angažovanosti našich zaměstnanců je vidět, že je tyto aktivity baví. Kromě programu finanční gramotnosti ve školách chodí pomáhat manuálně a odborně do nejrůznějších neziskových organizací po celé republice. V letošním roce odpracovali tisíc šest set dobrovolnických dnů. Divili byste se, kolik je mezi bankovními úředníky manuálně schopných lidí!

„Cílem je nejen samotná podpora seniorů, ale hlavně podpora změny představy a přístupu ke stáří v celé společnosti”

Otázka se hned nabízí: čím tuto aktivitu svých zaměstnanců oceňuje vedení banky?
Hodně investujeme do rozvoje zaměstnanců. To je velká výhoda ČSOB. Dáváme možnost maminkám i otcům na rodičovské dovolené, aby neztratili s prací kontakt. Zveme je na školení, zveme je na workshopy, mají svůj portál na našem webu, umožníme jim dřívější nástup na zkrácený pracovní úvazek a podobně. V centrále v Radlicích, kde pracují tři tisíce našich lidí, máme klub Sluníčka pro děti našich zaměstnanců, v budově je místnost, kde může kolegyně nebo kolega jít s dítětem, když si druhý rodič potřebuje něco obstarat, v kompetenci manažerů je umožnit kolegům práci z domova a těch výhod je ještě mnohem víc. Například si může zaměstnanec požádat o přerušení práce, tzv. „sabatikal“, manažeři, kteří jsou pod velkým tlakem, tak mohou až na dva měsíce nabírat síly mimo banku a bez obtíží se pak vrátit na své místo. Mzdu samozřejmě po tuto dobu nepobírají a musí to podpořit jejich nadřízený.

Partnerské neziskové organizace ČSOB
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Nadační fond Mathilda
Nadační fond Rozum a Cit
Česká asociace paraplegiků
Sdružení Linka bezpečí
Domov Sue Ryder
Člověk v tísni
Asociace občanských poraden
Poradna při finanční tísni

Zajímavým projektem v době, kdy populace stárne a lidé se dožívají vyššího věku, je on-line projekt vaší banky „Neztratit se ve stáří“.
Nejdříve bych rád zmínil program 55plus. Ten je určen kolegům v předpenzijním věku, některým by hrozilo vyhoření, jiní se už chtějí po letech tvrdé práce věnovat třeba vnoučatům, ale jako „sendvičová generace“ i svým rodičům, proto nechtějí, nemohou trávit v zaměstnání plnou pracovní dobu. Mohou si tedy snížit úvazek až na polovinu, ale neznamená to, že dostanou jen polovinu mzdy. Neztratí kontakt s prací, ale zároveň se mohou věnovat více osobnímu životu. A my nepřijdeme o zkušené pracovníky. Velmi se to osvědčilo.

Spolupracujeme s poradenským centrem Domova Sue Ryder, ve kterém již dvacet let odborníci pomáhají seniorům a jejich příbuzným v oblastech legislativy, paliativní péče a příspěvků na péči. Starají se také o seniory v domácnostech a zajišťují kvalitní péči trvale ležícím pacientům. Společně s nimi jsme právě spustili portál www.neztratitsevestari.cz se spoustou užitečných a praktických informací. A mimo jiné se účastníme  projektu senzačních seniorů SenSen Konta Bariéry, který podporuje aktivní seniory. Cílem je nejen samotná podpora seniorů, ale hlavně podpora změny představy a přístupu ke stáří v celé společnosti z „Nebát se stáří“ na „Užijme si stáří“!