Církvím byla vyměřená lhůta do konce roku 2013, kdy měly své žádosti podávat. Nyní je aktivita na straně úřadů, které mají půlroční lhůtu na vydání majetku. Například Královéhradecká diecéze podala většinu svých žádostí až v druhé polovině loňského roku, takže úřady nejsou v časovém skluzu.

„Zatím nám žádný pozemek vydán nebyl. V současné době nemůžeme proces nijak urychlit," vysvětlil biskupský sekretář Královéhradecké diecéze Petr Suchomel. Ve středních Čechách žádali o zemědělské pozemky a lesy.

Církevní restituce ve Středočeském kraji: počet výzev.Územní pracoviště Střední Čechy Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových evidují 196 žádostí církví, které si požádaly o vydání 18 staveb a 1202 pozemků podle současné evidence katastru nemovitostí.

„Po nutném prověření potřebných podkladů a vyhodnocení, zda žádosti splňují podmínky stanovené zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, jsme přistoupili aktuálně k vydání pět nemovitostí," potvrdil ředitel pracoviště Vladimír Hůlka.

Dvou pozemků v Klučenicích a Starém Kníně se dočkal Rytířský řád Křizovníků s červenou hvězdou. Kongregaci Šedých sester II. Řádu sv. Františka pak vrátili pozemek a budovu v Pyšelích. Na Příbramsku pak vrátí rozestavěnou studnu.

V ostatních 25 případech dospěli k rozhodnutí, že nemovitosti nevydají, protože nesplňují zákonné podmínky. Jsou například zastavěny komunikace, stavbami jiných vlastníků nebo hřišti. „Na některých pozemcích jsou církevní stavby. K podpisu máme například připravenu dohodu o vydání kaple Stětí sv. Jana Křtitele v Dřísech v okrese Mělník se stavebním pozemkem," poznamenal Vladimír Hůlka.

Častěji ale naráží na případy, kdy jsou původně církevní pozemky zastavěny stavbami jiných vlastníků. Tam, kde se prokáže, že se jedná o stavby řádně zřízené v souladu se stavebním zákonem, jde o důvod, pro který pozemky být vydány nemohou.

Čtyři pozemky v Lysé už vrátili

Jednou z církví, které už Státní pozemkový úřad schválil čtyři podané výzvy, je Evangelický sbor v Lysé nad Labem. V minulosti jim bylo vyvlastněno celkem šest pozemků o celkové výměře více než tři hektary.

„Při dohledávání v Katastru nemovitostí jsme zjistili, že jeden z nich byl v roce 2006 Státním pozemkovým úřadem neoprávněně prodán soukromému vlastníkovi. Na tento pozemek jsme podali 20. 3. 2013 žalobu o určení vlastnického práva státu k pozemku," uvedl farář Emanuel Vejnar. Okresní soud v Nymburce pak převedl pozemek opět do vlastnictví státu. Po řádném doplnění podkladů čeká církev na další kroky SPÚ.

V únoru loňského roku farní sbor podal výzvu na pět pozemků. Po dvojím vyžádaném doplnění údajů uzavřeli se Státním pozemkovým úřadem dohodu o vydání vloni na konci října. „Jeden pozemek byl z restituce vyloučen, protože je přes něj plánován obchvat města. Na jednom z restituovaných pozemků patrně stojí zabezpečovací stanice Českých drah," vysvětlil Emanuel Vejnar.

O klášter požádaly dvě církve

Církevní restituce ve Středočeském kraji: počet žádostí na vyrovnání.Jednou z nejdiskutovanějších restitucí ve středních Čechách je klášter Sázava. Na majetek podali výzvu dva žadatelé. Římskokatolická farnost Sázava a Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Vzhledem k areálu Sázavského kláštera se touto agendou zabývá generální ředitelství Národního památkového ústavu.

Podle Petra Vyskočila z pražského Arcibiskupství se ani po osmi měsících od převzetí výzvy neozvala povinná osoba, která měla uzavřít dohodu o vydání.

Tamní kastelánka si myslí, že aktuálně se na chodu kláštera podílí podle svých možností. „Pokud jde o komunikaci, či lépe řečeno o vzájemné soužití mezi správou kláštera a místní římskokatolickou farností, která dlouhodobě duchovně spravuje farní chrám svatého Prokopa, snažíme se respektovat obě polohy této národní kulturní památky," informovala kastelánka Jaroslava Matoušová.

Myslí tím jak současné významné místo počátků a identity české státnosti, tak významné křesťanské poutní místo. Obě strany si zde přejí do budoucna rozvíjet svá hlavní poslání.

Už nyní se daří propojit návštěvnický i kulturní program. „Spolupracujeme s farníky i na některých kulturních aktivitách. Aktuálně s nimi konzultujeme letošní květnovou Noc kostelů. Na jaře obohatí návštěvnickou trasu vzácný deskový oltář zapůjčený římskokatolickou farností," přiblížila Jaroslava Matoušová.

Pokud jde o vazby s Opatstvím Emauzy, vzpomíná kastelánka slova současného převora Edmunda Wagenhofera. Chápe, že Sázavský klášter je stejně významný pro český stát i pro ně, a je třeba hledat spolupráci.

Někde teče řeka, jinde chtějí hřbitov

Také státní podnik Povodí Vltavy obdržel výzvy k vydání majetku. Jejich předmětem je vydání hlavně pozemků. „Na základě vyhodnocení jsme zjistili, že se jedná o pozemky tvořící koryta vodních toků, na nichž se nachází stavby vodních děl, případně jsou součástí staveb vodních nádrží," konstatoval Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy. Podle zákona nelze takové pozemky vrátit.

Církevní restituce už několikrát v minulosti řešili i v Neratovicích. „Šlo o rozšíření místního hřbitova na pozemcích vázaných pozemkovým fondem, kdy došlo s církví k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a tím byla stavba umožněna," objasnila starostka Neratovic Lenka Mrzílková. V současné době zahájili s církví jednání o vypořádání této smlouvy. Komunikace je ovšem teprve na samém začátku.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka si myslí, že díky majetkovému vyrovnání se věřící vrací do svobodné a demokratické situace. „Věřím, že my všichni, celá naše společnost se nebude muset stydět za další bezpráví," řekl arcibiskup.

Biskupský sekretář: Na všechno jsme měli jen jeden rok

Biskupství královéhradecké zasahuje územně také do středních Čech, a to díky Kutnohorsko-poděbradskému vikariátu. Biskupský sekretář Petr Suchomel přiblížil, jakým způsobem u nich navrácení pozemků aktuálně probíhá.

Biskupský sekretář Petr Suchomel.Žádali jste o navrácení pozemků?

Ve středních Čechách jsme žádali o zemědělské pozemky a lesy, tedy o žádné objekty kulturního či historického významu.

Jak to aktuálně vypadá s procesem schvalování?

Tato otázka směřuje na úřady. My jsme měli lhůtu na podávání žádostí do konce roku 2013 a tu jsme stihli. Nyní mají úřady půlroční lhůtu na vydání majetku. Zatím nám žádný pozemek vydán nebyl, což je dáno tím, že většinu žádostí jsme podávali až v druhé polovině loňského roku.

Žádné protahování jste nezaznamenali?

Úřady nejsou v prodlení. My však v současné době nemůžeme proces nijak urychlit. V jednom případě už byla uzavřena s Lesy České republiky předběžná dohoda o vydání pozemku, ale to nebylo ve středních Čechách.

Stojí na církevních pozemcích cizí stavby?

Pokud na církevním pozemku stojí stavba, jejímž vlastníkem není stát, ale například soukromník či obec, restituce se na tento pozemek, respektive jeho část nevztahují. Nebudou nám tedy vydány pozemky, na nichž stojí obecní stavby. Tam, kde stavba stojí na části pozemku, bude tato část včetně přístupových cest takzvaně odříznuta a v restituci církvím vydána nebude.

Narazili jste na nějaké další zádrhely?

V některých případech byly jisté spory s úřady o interpretaci norem. Například v rovině toho, co všechno musíme k žádosti přiložit a podobně. Na všechno jsme měli jen rok, chyběla předchozí zkušenost, takže se teprve hledaly cesty, jak vše správně provést. Ale zatím se neobjevila žádná zásadní překážka.

Komunikujete i se zástupci měst?

Zástupci měst žádné pozemky nevracejí, restituce se vztahují výhradně na pozemky ve vlastnictví státu. Církevní pozemky, které v minulosti přešly do rukou obcí, zůstanou ve vlastnictví obcí. Zároveň s nimi nově obce budou moci disponovat jako plnohodnotní vlastníci, což dříve kvůli takzvaným blokačním paragrafům a dvacet let odkládaným restitucím nemohly.

A co se týká pozemků, které jsou vlastněny státem na území obce?

Tam samozřejmě komunikace se zástupci měst probíhá. Naše obecná zkušenost je, že zástupci měst jsou velmi vstřícní, zpravidla se s nimi jedná snáze než se státem, i když ani tam si nemůžeme stěžovat. Starostové podle naší zkušenosti většinou restituce vítají právě proto, že se jejich obcím odblokují pozemky, s nimiž nemohly dvacet let nakládat. Nyní je mohou konečně plnohodnotně rozvíjet či například prodat.