Jen během letošního května a června se uskutečnilo v Evropě více než tři tisíce letů, u kterých mají cestující důvod nárokovat kompenzaci. Při průměrné částce za odškodnění jejich útrap ve výši 300 eur to představuje částku zhruba tří miliard korun.

Trh v České republice čítá ročně okolo jednoho milionu prodaných letenek. Průměrná cena letenky je 10 tisíc korun a výše průměrné kompenzace by tedy dosáhla zhruba 7500 korun. To by však o této možnosti lidé měli vědět. Základní povědomí o nároku na náhradu škody při zrušení letu má 95 procent respondentů průzkumu uspořádaného na toto téma, a 81 procent při zpoždění.

Chybí povědomí

„Když jsme se ale ptali na konkrétní situace, ukázalo se, že přesné informace lidé nemají. Například téměř polovina respondentů se chybně domnívá, že nemá nárok na kompenzaci v případě výrazného zpoždění letu, pokud mají letenku zajištěnou přes cestovní kancelář jako součást zájezdu," uvedl Václav Forst, konzultant.

„Celých 65 procent lidí se také mylně domnívá, že výše kompenzace záleží na ceně letenky nebo na způsobené újmě, více než pětina si pak myslí, že nepřekročí hranici 200 eur a jen 5 procent lidí ví, že může dosahovat až 600 eur," doplňuje Alice Güttlerová, ředitelka portálu Kompenzomat.cz, který se od včerejška hodlá zasazovat o práva cestovatelů a právně je zastupovat ve sporech s leteckými společnostmi.

Z průzkumu například vyplývá, že 68 procent dotázaných zažilo při svých cestách více než dvouhodinové zpoždění, ale jen pět procent z nich zažádalo o náhradu. V případě poškození zavazadel je to již 13 procent. Vyšší aktivita je snad způsobena tím, že poškozené zavazadlo vnímáme fyzicky a zcela právem se domníváme, že by za to měl někdo zaplatit. To naopak nikoho nenapadne při přesměrování letu. A přece i v tomto případě nárok na kompenzaci je.

Přítel na internetu

Služby zklamaným zákazníkům leteckých společností nabízejí na českém trhu už tři společnosti Skyplan, Click2claim a včera se k nim připojila společnost Kompenzomat.cz. Jak tedy postupovat, cítíme-li se býti leteckou společností ošizeni?

„Naším cílem je nejenom rychle a férově vyřešit oprávněné nároky klientů, ale zároveň posílit znalosti cestujících o jejich právech, a přispět tak ke zkvalitnění servisu leteckých společností i cestovních kanceláří," uvedla Güttlerová.

„Při podávání reklamace je dobré mít schovanou palubní vstupenku," upozorňuje Güttlerová, tedy onen lístek, který nám mimo jiné sděluje, kde v letadle sedíme. Cestující na webových stránkách vyplní formulář, kde zadá základní údaje o sobě a o letu, za který žádají kompenzaci. Právní specialisté portálu posoudí, zda je nárok oprávněný či nikoliv. Pokud ano, pak za klienta podají žádost a projdou celým procesem jejího vyřízení. Podání žádosti a prvotní posouzení je zdarma, ale v případě úspěšného uzavření náleží Kompenzomatu.cz odměna ve výši 27 procent vymožené částky.

„Tato provize pokrývá právní služby, soudní poplatek a administrativní náklady celého procesu, který může trvat měsíce a stát značné soudní výlohy," odůvodňuje výši odměny Güttlerová. Tato provize se snad může zdát vysoká, ale uvědomme si, že bez právní a odborné pomoci bychom nemuseli získat nic, nebo vynakládat na spor s leteckou společností čas a peníze. Nemluvě o tom, že ve většině případů se o vymáhání ani nepokusíme.

Kdy je nárok

Letecké společnost častokrát prodají více letenek, než se do letadla vejde pasažerů vycházejíce ze zkušeností, že ne všichni se k odletu dostaví. Pokud přece jenom, pak se ocitnou v trapné situaci. Nejprve hledají dobrovolníky, kteří by se letu vzdali a teprve potom se rozloučí s těmi, kdo přišli poslední. A právě ti mají nárok na kompenzaci v závislosti na délce letu od 250 do 600 eur. Zůstává jim ovšem platná letenka na náhradní let. K tomu mají právo na stravování, ubytování v hotelu, náhradu přepravy mezi letištěm a hotelem a na dva telefonní hovory.

Dále při zrušení letu, včetně případů, kdy letadlo vzlétne, ale je nuceno se vrátit na letiště a dále třeba při zrušení letu a očekávaný čas nového odletu je nejdříve následující den. Dopravce ovšem není povinen platit náhradu, pokud byl let zrušen v důsledku mimořádných okolnosti (vis maior) politické nepokoje, bezpečnostní rizika, stávka a jiné. A právě v těchto případech se osvědčuje spolupráce s odborníky, kteří posoudí, zda příčiny odložení letu byly skutečně z těchto důvodů.

Náhrada přísluší cestovateli i při zpoždění letu. Její výše závisí na plánované vzdálenosti letu a na délce zpoždění.

Posledním případem, kdy je možné uplatnit žádost o kompenzaci, je přeřazení z vyšší do nižší cestovní třídy. A výše náhrady opět závisí na délce letu. Může dosáhnout až 75 procent ceny letenky. Naopak za přeřazení do vyšší třídy, což se také může stát, cestovatel nedoplácí nic.

Pro většinu českých cestovatelů je podstatné, že se všechna tato ustanovení týkají i charterových letů, které zajišťují cestovní kanceláře. I v tomto případě lze požádat o kompenzaci za výše utrpěná příkoří.

A pro ty, co létají služebně je potěšitelná zpráva, že kompenzace náleží jim, nikoliv zaměstnavateli, který cestu letadlem financoval. „Systém je zamýšlený jako náhrada nespokojenému cestovateli, nikoliv firmě,"uvedla Güttlerová.