Finance

* Zrušení superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob a zavedení snížené sazby 19 % z hrubé mzdy při zachování solidární přirážky.
* Snížení DPH na 10 % u stravovacích služeb, točeného piva, řezaných květin, vodného a stočného, služeb s vysokým podílem lidské práce.
* Nebude se přijímat euro.
* Výstavba nového komplexu administrativních budov v Praze pro státní úřady, což ušetří 400 milionů za nájmy.

Sociální oblast

* Zvýšení základní výměry důchodu na 10 % průměrné mzdy a navýšení důchodu o 1000 korun lidem, kteří dosáhnou věku 85 let.
* Dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.
* Zavedení slevy ve výši 500 korun měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy.

Zdravotnictví

* Větší konkurence zdravotních pojišťoven, posílení odpovědnosti pojišťoven za zajištění hrazených služeb.
* Nový zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revize odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků.
* Využívání elektronického receptu v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Jednoleté toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe.

Digitalizace

* Jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu na jednom místě.
* Dostupnost vysokorychlostního internetu na všech místech ČR.
* Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována.

Vzdělání

* Platy učitelů v roce 2021 dosáhnou minimálně 150 procent jejich stávající výše.
* Věcná a finanční revize inkluze tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.
* Posílení výuky jazyků, ICT a technického vzdělávání.

Doprava

* Do roku 2021 zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavět dalších 180 km dálnic.
* Realizace národního tarifu (jízdenka na vlak platí bez ohledu na provozovatele služby).
* Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

Průmysl

* Prověrka možnosti těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Posouzení závaznosti memoranda o těžbě lithia.
* Do regionů postižených těžbou bude směřovat vyšší podíl z těžebních poplatků.
* Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách.
* Příprava výstavby nových jaderných bloků.
* Zachování stávajících těžebních limitů hnědého uhlí.

Zemědělství

* Spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti; proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale podpora vyšších dotací u malých farmářů.
* Navýšení plateb na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, na úkor platby na plochu.

Životní prostředí

* Vznik centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů.
* Urychlení projektu kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019.

Obrana

* Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Z toho vyplývá i další podpora české účasti ve vojenských zahraničních misích.
* Postupné navýšení rozpočtu na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025.
* Nejpozději do roku 2025 vybudovat armádu s 30 tisíci vojáky z povolání.

Kultura

* Zvýšení platů pracovníků kulturního sektoru do roku 2021 na 150 procent jejich současné výše.
* V oblasti veřejnoprávního vysílání důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad ČT a ČRo.
* Programy dlouhodobého financování oprav a rekonstrukcí památkově chráněných objektů ve vazbě na uchování památkových hodnot a rozvoj cestovního ruchu v místě.

Spravedlnost

* Zákon o soudech a soudcích zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a kariérní postup soudců.
* Nový zákon o státním zastupitelství.
* Zavedení elektronického soudního spisu, čímž se sníží průtahy v řízení.
* Rozšíření kompetencí Celní správy v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů a zavedení pravomoci k vyšetřování.

Vnitřní bezpečnost

* Prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, ve spolupráci s dalšími členskými státy EU nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót.
* Zavedení korespondenčních voleb a jednokolového systému voleb do Senátu.
* Přijetí zákona o všeobecném referendu s tím, že se nesmí stát nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině.
* Rozšíření zákona o registru smluv na všechny státní firmy včetně ČEZ či České pošty.
* Rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.
* Novelizace služebního zákona směrem otevření státní služby odborníkům zvenčí.

Zahraniční politika

* Členství České republiky v Evropské unii je prioritní. Reforma fungování EU je ovšem nutná.
* Aktivně se účastnit diskuse o budoucích vztazích s Ruskou federací. S Čínou docílit hlavně vyvážených a vzájemně výhodných vztahů respektujících pravidla mezinárodního obchodu.