Náš list ovšem získal informaci, že ministryně školství Kateřina Valachová memorandum nepodepíše. „Je to pravda. Paní ministryně ho chtěla ještě projednat s Asociací krajů, ale její zasedání se přesunulo z října na listopad, 
a proto došlo k odkladu podpisu," sdělila mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Ačkoliv podle tiskového odboru MŠMT „potřeba nastavení fungujícího systému 
v oblasti ohrožených dětí vyplývá z Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 a ministryně Kateřina Valachová sjednocování péče v této oblasti podporuje", její pohled se zřejmě od stanoviska Michaely Marksové liší.

V dopise, který má Deník 
k dispozici, jí Valachová píše: „V diagnostickém ústavu, výchovném ústavu, dětském domově se školou i ve středisku výchovné péče probíhá výchovně vzdělávací proces 
u ohrožených dětí s poruchami chování, jehož kvalita je zajištěna vysoce kvalifikovaným personálem. Pro zachování odpovídající péče o tuto úzce specifickou skupinu ohrožených dětí je nezbytné tato zařízení ponechat v gesci MŠMT." O tom ale ministerstvo práce a sociálních věcí dosud neuvažovalo.

Zjednodušení systému

„Smyslem sloučení je zejména zjednodušení řízení celého systému, jeho efektivnější financování a sjednocení metodického vedení. Usnadní to i vzájemnou multioborovou spolupráci," vysvětlil Deníku záměr přechodu těchto zařízení pod MPSV jeho mluvčí Petr Habáň. Zároveň ujistil, že „při případném sjednocení bude chtít MPSV maximálně využít zkušených odborníků, aby péče o ohrožené děti byla zajištěna co nejkvalifikovaněji". Tak jako zdravotní péči při poskytování sociálních služeb zajišťují zdravotníci, pedagogickou činnost budou vykonávat učitelé a vychovatelé.

Ředitele těchto zařízení ale možný pokles kvalifikovanosti zaměstnanců v případě jejich přechodu pod MPSV trápí.
„Lidé investovali své peníze a čas, aby si doplnili vzdělání. Nedokážu si představit, jak bych jim vysvětlila, že vyšší kvalifikaci nakonec nepoužijí, protože potřebují jinou," uvedla Věra Nováková, jež vede dětský domov v Nepomuku. Podobně to vidí ředitel Dětského domova se školou 
v Praze 2 Jan Smolka: „Největší obavu máme z poklesu kvality péče o svěřené děti, odbornost se nesmí snížit." 
I Aleš Bureš, ředitel Dětského domova se školou Býchory soudí, že výchovná zařízení by měla zůstat pod resortem školství, neboť jejich prioritou je vzdělávání. „Obavy 
z přechodu pod MPSV existují. Lidé mají strach, že půjdou s platem dolů, tabulky se možná dál budou řídit zákonem 
o pedagogických pracovnících, ale jsou tu nenárokové složky, speciální příplatky," říká Bureš.

Jak vyplývá z dopisu Kateřiny Valachové, tento typ výchovného ústavu by pod MPSV přecházet neměl. Naopak změna by se mohla týkat 144 dětských domovů, kde se starají o 4 314 dětí. Naprostou většinu z nich (134) zřizují kraje. „Dětské domovy jsou institucí, u které je možné zvážit jejich převedení do gesce ministerstva práce a sociálních věcí vzhledem k jejich především výchovné a sociální péči," napsala Valachová Marksové.

Z takového výhledu nemá radost šéf Asociace náhradní výchovy Miloš Picek: „Pokud se v memorandu ministři zavážou k převedení dětských domovů pod resort práce a sociálních věcí, nebude to správné. Takovému kroku musí předcházet odborná diskuse, konference, workshopy, data musí někdo vyhodnotit 
a teprve pak by se mělo rozhodnout, která z variant je nejvhodnější." Hlavní problém spatřuje v možném rozbití existující sítě.

Konec průchodnosti

„Střediska výchovné péče, výchovné ústavy a dětské domovy jsou provázány poradensky, odborně, konzultačně. Jestli z nich vytrhneme segment dětských domovů čítající přes 4000 dětí, dáme je pod ministerstvo práce a sociálních věcí a uděláme z nich službu, zatímco 1500 dětí necháme pod MŠMT, průchodnost bude rázem nulová," argumentuje Picek, který v oboru pracuje 22 let. „Když mám nyní problém s dítětem, tak mu do pár hodin zabezpečím konzultaci, přesun, rediagnostiku. Tohle chceme rozvrtat a vytvořit si další problém?" ptá se Picek.

Za pravdu mu dává Věra Šašková z odboru školství Plzeňského kraje: „Prostupnost mezi jednotlivými zařízeními dosud fungovala. Změna nic nevyřeší, naopak stávající systém rozbije a zkomplikuje."