„Čtenářskágramotnost je naprosto zásadní. Neznamená pouze schopnost číst, ale také porozumět textu nebo vyhledávat informace a kriticky je hodnotit. Jako taková je pak nezbytným předpokladem pro rozvoj v ostatních oblastech vzdělávání,“ uvádí Česká školní inspekce v sekundární analýze PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016.

Toto mezinárodní šetření, do něhož se zapojila i Českárepublika, zkoumalo čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. Nyní inspekce zveřejnila podrobný rozbor výsledků.

Sociální rozdíly

Čtenářská gramotnost - InfografikaZásadním zjištěním je fakt, že průměrné skóre v testu čtenářské gramotnosti se liší napříč kraji v České republice. „Tyto odlišnosti z velké části vysvětluje průměrný socioekonomický status žáků v krajích. Vyššího skóre dosahují ty kraje, kde je i vyšší průměrný socioekonomický status. Jde o silnější faktor než to, zda se jedná o venkovskou, či městskou školu, velkou, nebo malou třídu,“ píší analytici s tím, že je to třeba zohlednit při podpoře znevýhodněných regionů.

Potvrdilo se, že žáci, kteří pocházejí z rodiny s příhodným čtenářským klimatem (dostatek knih v domácnosti, rodiče mající pozitivní vztah ke čtení apod.), dosahují v testu výrazně lepších výsledků než žáci z rodinného prostředí, kde se čtenářství tolik nepodporuje. Platí i to, že děti, jež navštěvují mateřskou školu alespoň dva roky, dosahují statisticky výrazně lepších výsledků než ty, které absolvovaly formální předškolní výchovu kratší nebo žádnou.

Pokud ale kluci a dívky s nadprůměrnými předškolními dovednostmi začnou chodit do školy se spolužáky, kteří jsou na tom mnohem hůř, jejich náskok prakticky vymizí. „Jelikož škola nedokáže znevýhodnění žáků, kteří si potřebné dovednosti neosvojili, dostatečně kompenzovat, je potřeba posílit jazykovou výchovu v mateřských školách a podporovat čtení v rodinách,“ míní odborníci. Ačkoli není možné určit univerzální způsob výuky vedoucí k úspěšnému řešení úloh, obecně doporučují metody podporující kritické myšlení, například diskuse o četbě mezi žáky. Školáci také pozitivně hodnotí, když se učitelé aktivně věnují jejich individuálním výukovým potřebám a přednášejí srozumitelně.

Výhoda počítačů

Důležité doporučení plyne ze zjištění, že žáci, kteří při příchodu do školy často pociťují hlad nebo únavu, dosahují v testu čtenářskégramotnosti průměrně nižšího skóre.

Pozoruhodný závěr přináší i vztah mezi využíváním počítačů a schopností orientovat se v textu: „Žáci, kteří využívají PC nebo tablet pro školní úkoly, jako je hledání a čtení informací, do třiceti minut denně, mohou dosahovat vyššího skóre v testu čtenářské gramotnosti než žáci, kteří PC nebo tablet k uvedeným činnostem nevyužívají vůbec nebo naopak častěji.“ Analýza dílčích škál prokázala, že dívky získávají vyšší bodovéohodnocení při čtení literárních textů, chlapci zase u textů informačních.