Víte, kolik žáků prvních až pátých tříd v pondělí zasedne do lavic?
Přesná čísla nemám, ale naše informace potvrzují, že se účast bude pohybovat mezi 40 a 60 procenty. Ozvaly se školy, kde je nahlášeno 35 procent žáků, ale i ty, kde jich bude kolem 80 procent.

Návrat do škol je dobrovolný, rodiče, kteří děti nepošlou do lavic, budou do konce června pobírat ošetřovné. Bude ministerstvo školství ověřovat pravdivost jejich čestných prohlášení?
To není role ministerstva školství. My už jsme v dubnu dali jasné stanovisko, že školy jsou v zavřeném režimu, aby se mohlo poskytovat ošetřovné podle zákona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Posuzování nároků na ošetřovné je v kompetenci České správy sociálního zabezpečení, jež se bude snažit v maximální možné míře vycházet rodinám vstříc.

Bude ve sborovnách, které každým rokem stárnou, dostatek fyzicky přítomných učitelů?
Personální zabezpečení výuky je v gesci ředitelů škol, ale myslím si, že většinově bude učitelů dostatek. Organizačně je to ovšem velmi náročné a ředitelé se to snaží zajistit s vypětím všech sil, neboť musejí koordinovat vzdálenou i prezenční výuku.

Větší část pedagogů se tedy nadále bude věnovat online výuce, zatímco ve třídách budou přítomni hlavně asistenti pedagogů a vychovatelé?
To se může stát, ale mám signály, že většina pedagogů, kteří nespadají do rizikové skupiny, má zájem účastnit se prezenční výuky. Pochopitelně vše se bude odvíjet od toho, zda se do konkrétní školy vrátí většina dětí, nebo třeba jen třetina. Platí, že musejí být zajištěny obě formy výuky.

Předpokládáte, že se od pondělí bude učit striktně podle školního programu, nebo půjde spíš o jiné formy vzdělávacích aktivit?
Nestandardní doba vybízí k tomu, aby se posledních pět týdnů školního roku neneslo v duchu biflování a zkoušení, ale aby se důraz kladl na sociální vazby, skupinovou práci, procvičování a vysvětlování látky, kterou děti probíraly během vzdáleného vyučování.

Udělal váš úřad něco pro to, aby se do tříd vrátili hlavně žáci ze znevýhodněného prostředí, kteří se nemohli učit online a se školou neměli žádný kontakt?
Jsem rád, že se nám podařilo se sdružením Česko.Digital rozběhnout podporu školám, kde se vzdálená online výuka příliš nedaří, a zároveň rodinám, kterým dobrovolníci poskytují technické vybavení. Tento program by měl pokračovat i po 30. červnu. Avšak přímý dosah na to, aby se právě děti z těchto rodin vrátily do škol, nemáme. Tam jde především o záležitost terénních sociálních pracovníků, kteří by měli primárně děti ze znevýhodněného prostředí do škol nasměrovat.

Hodně kritiky vzbudila věta v ministerském manuálu, jež říká, že nenajde-li ředitel pro pedagoga z rizikové slupiny náplň práce, má po dohodě odejít na neplacené volno. Skutečně dopustíte, aby učitelé, kteří mají obavy o své zdraví, zůstali bez peněz?
Pevně doufám, že žádný ředitel k této variantě, kterou ministerstvo školství nepreferuje, byť ji zákoník práce umožňuje, nepřistoupí. Manuál neříká, že učitel buď nastoupí k prezenční výuce, nebo si musí vzít neplacené volno. Na základě apelu školských odborů jsme upřesnili různé možnosti, které mohou nastat, ať už je to překážka na straně zaměstnavatele, nemocenská a hlavně vzdálená výuka. Neplacené volno je až nejzazší možnost.

Zdůrazňoval jste, že vaše doporučení vycházejí z pokynů epidemiologů. Myslíte si, že lze pravidla ohledně rozestupů, shromažďování před školou, dvou roušek se sáčkem, dezinfekcí, homogenních skupin či vydávání obědů dodržovat?
Při zpracování manuálu jsme vycházeli ze základních hygienických podmínek, které platí obecně. Intenzivně jsme se dívali i do zahraničí a v porovnání s některými pokyny v Rakousku nebo německých spolkových zemí jsme přijali logická pravidla, jež dodržovat lze. Jsou tam i variantní řešení, například ohledně nástupu do škol, kde je rozdíl mezi budovami ve městě a na venkově.

Jenže ředitel nikde nemá možnost ovlivňovat dění před školní budovou a přikazovat rodičům či dětem, jak se tam mají chovat.
Samozřejmě víme, že nemůže řešit situaci na kilometru čtverečním před školou. Dodržování potřebné distance mezi žáky může vyřešit rozfázovaným nástupem žáků na vyučování nebo zformováním homogenních skupin, které rovnou půjdou do tříd. Hlavní je, aby se žáci neprolínali. Manuál vyjadřuje snahu minimalizovat rizika. Pravidla nelze v dětských kolektivech naplnit v každém okamžiku beze zbytku. Hygienická opatření jsou ovšem zcela namístě a homogenní skupiny žáků jsou důležité proto, aby v případě nákazy nemuselo docházet k „vypínání“ celých škol.

Čtenáři se ptají, zda jste třeba viděl, jak to vypadá v autobusech, metru či tramvajích, jimiž žáci budou cestovat, a kde se dvoumetrové rozestupy rozhodně nedodržují?
Viděl. Jde zkrátka o kombinaci pravidel, jež se musejí dodržovat venku a uvnitř budov. Ve školách jde především o to, že mnohahodinová expozice stejné skupiny je jiný faktor než několik minut trvající cesta MHD. Kdyby se naráz vrátily všechny děti do škol, bude jich 570 tisíc, což je příliš velké riziko. Epidemiologové trvají na postupném rozvolňování, aby bylo možné ihned zasáhnout, kdyby došlo k nechtěnému vývoji.

To je hlavní důvod, proč neoblomně trváte na jediném termínu přijímacích zkoušek na střední školy?
To je přesně ten důvod.

Nejde o zásadní znevýhodnění letošního ročníku uchazečů o maturitní studium?
Situace s jedním termínem nás netěší, ale jsem rád, že se nám podařilo rozběhnout alespoň přípravu devátých ročníků. Zároveň Cermat uvolnil testy, včetně modelových příkladů a jejich řešení, jsou přístupná výuková videa na YouTube. Prodloužili jsme také čas na vypracování zadání státní části přijímací zkoušky. Věřím, že těmito faktory se nám částečně podaří eliminovat újmu způsobenou jediným termínem.

Diskriminaci pociťují také někteří maturanti, jimž školní část zkoušky koliduje s přijímačkami na vysokou školou. Týká se to i lékařských fakult, kde by mohli být zvýhodněni slovenští uchazeči, kteří letos maturitu neskládají.
Nouzový zákon pro vysoké školy reagoval právě na posun maturitního období. Umožnil vysokým školám jinou formou a v jiných termínech vyhlásit přijímací řízení patnáct dnů před jejich konáním. Mohou tak flexibilně zareagovat na posunuté maturity. Zároveň jsme jednali s Českou konferencí rektorů a apelovali na ni, aby vyšli maturantům vstříc. Předminulý týden jsme všem děkanům rozeslali dopis s žádostí, aby v maximálně možné míře přizpůsobili přijímací řízení letošní specifické situaci. Na rozdíl od jednotných přijímaček na SŠ a maturit, kde termíny stanovuje ministr školství, zde o tom autonomně a výlučně rozhodují vysoké školy.