Dodržel jste termín a už v červenci jste oznámil závěry expertní komise k revizi státní maturity. Chcete zavést jedinou úroveň obtížnosti, vrátit hodnocení slohových prací z češtiny do škol. Kdy návrh dospěje do definitivní legislativní podoby?
Kvůli podávání přihlášek k maturitám v roce 2013 potřebujeme, aby tato úprava vešla v platnost do poloviny listopadu. Proto se budu snažit poslance přesvědčit, aby změnu zakomponovali do jiné novely školského zákona, která už je ve sněmovně. Snad najdu pochopení u širšího spektra zákonodárců, kteří si uvědomí, že maturita v současné podobě by se příští rok neměla opakovat.

Někteří středoškolští učitelé ovšem upozorňují na fakt, že laťka půjde zase o něco dolů, neboť jediná úroveň obtížnosti bude odpovídat současné nižší.
Do jisté míry to tak bude. Klíčová je právě otázka, co od společné části maturitní zkoušky chceme. O její definitivní podobě ještě musíme diskutovat ve všech souvislostech. V debatách expertní skupiny docházíme k tomu, že stát by měl možná opravdu jen uhlídat nejnižší hranici znalostí na střední škole. Vše ostatní by mělo zůstat na profilové školní části.
Varoval bych před tím, abychom si od státní maturity slibovali příliš mnoho. Teď zachovejme to, co je na ní pozitivní, což je nepochybně ona nepodkročitelná mez znalostí a společná úroveň, odstraňme evidentní chyby a udělejme ji tak, jak experti doporučují. Pak teprve mluvme o tom, jaký by měl být cílový stav v budoucnu.

Pro následující dvouleté období tedy upouštíte od ambice, aby se maturita stala jedním z hlavních kritérií přijetí na vysokou školu?
I po zavedení jediné úrovně zkoušky to určitá pomůcka pro vysoké školy bude. Jak jsme se ale přesvědčili, ačkoli platný zákon obsahoval obtížnější variantu maturity, která měla sloužit právě jako vodítko pro VŠ, z mnoha důvodů se jím nestala. Teď se musíme na chvíli zastavit a hlavně zajistit, že maturitní zkouška nesmí nikoho poškozovat. První skutečný kontakt mladého člověka se státem nesmí vést k deziluzi, že se stát nechová spravedlivě.

Ministr školství Petr Fiala.Takový pocit letos měly tisíce dětí, které se odvolaly proti výsledkům zkoušky, některé se dokonce obrátily na soud.
To považuji za velmi závažné, nejde přece jen o pedagogický, ale i o společenský aspekt. Stát by neměl dopustit, aby někteří lidé byli pod jeho hlavičkou nespravedlivě hodnoceni. Maturita musí být založena především na důvěře v učitele, ředitele, školu. Na ní vždy stála a tyto prvky bych nerad opouštěl.

V následujícím dvouletém období chcete zachovat jen dva povinné předměty společné maturity. Časem by ale měl přibýt i třetí. Měla by ro být vedle češtiny a cizího jazyka i matematika?
I se svým humanitním vzděláním si to dovedu velmi dobře představit.

Příprava státní maturity přišla zhruba na jednu miliardu, její dva ročníky stály kolem půl miliardy. Chcete tuto částku snížit?
Ano. Komisi jsem dal zadání, aby maturita byla jednodušší, levnější a lidštější. Na konkrétní čísla musíme ještě chvíli počkat. Probíhá audit, který by nám měl přesně říct, na kolik vyšla letošní maturita. Pro mne je její současná cena příliš vysoká.

CHCI DÁT UČITELŮM PERSPEKIVU, ZAVEDU KARIÉRNÍ ŘÁD

Tím jsme se dostali k financování školství. Už letos musel resort škrtat, zrušilo se pastelkovné pro prvňáčky, což bylo 800 korun na dítě, chybějí peníze na učební pomůcky, školy nově proplácejí až tři týdny nemocenské svým zaměstnancům. Jak to bude vypadat příští rok?
V těchto dnech jednám s ministrem financí a panem premiérem, o definitivní podobě rozpočtu budeme ve vládě teprve mluvit. Momentálně pracujeme s představou resortního rozpočtu o něco vyššího, než jaký jsme měli letos po vázání finančních prostředků. Snažím se, abychom ještě dosáhli navýšení v regionálním školství.

Ministr školství Petr Fiala.A víte, že jednoho ministra už stálo místo, když chtěl víc peněz pro svůj resort? I když zavážit by mohlo, že vy je chcete pro žactvo, zatímco Jiří Pospíšil je požadoval pro vězně.
Jsem si ekonomické situace dobře vědom a jako politolog, který se zabývá evropskou politikou, znám situaci v okolních zemích. Investice do vzdělání a vědy se vyplatí vždycky. Mám i další argument. Opatření, která byla v minulosti přijata ve prospěch některých skupin učitelů na základních a středních školách, vedou dnes k tomu, že restrikce se dotýkají hlavně těch kvalitních a zkušených pedagogů, na nichž nám hodně záleží. To není dobré.

Váš předchůdce Josef Dobeš skutečně vylepšil platy hlavně absolventům pedagogických škol, jejichž nástupní plat nesmí klesnout pod 20 tisíc korun. Zrušil se i věkový automat, takže přidáno dostali také nekvalifikovaní učitelé. Vy to chcete nějak změnit?
Spíš chci říct, že výše těch prostředků a jejich přerozdělení je jen jedna věc. Druhá – a důležitější – je perspektiva učitelů. Ta spočívá v nástroji, který je v zahraničí běžný, tedy v kariérním řádu. Pedagog by měl mít jistotu, že na základě dosažených zkušeností a zvyšování kvalifikace dosáhne ve škole nějaké pozice. Chceme-li mít kvalitní školy, musíme mít kvalitní učitele a ty budeme mít tehdy, pokud to povolání bude mít prestiž a bude atraktivní pro mladé lidi. Když si teď víc všímáme mezinárodních studií, podle nichž klesá čtenářská gramotnost a matematické schopnosti českých dětí, tak bychom neměli pominout i upozornění, že český vzdělávací systém nepracuje dobře s učiteli, že v něm chybí kariérní řád, ředitelé jsou zavaleni administrativou. To musíme změnit a já to vnímám jako větší výzvu než sledování meziročních výkyvů rozpočtu.

Nicméně se stejně musím zeptat, na jaké výplatní pásky se mají připravit učitelé v příštím roce. Bude těch peněz méně než letos?
Byl bych rád, kdyby tam našli o něco více, ale rozhodně ne méně než letos. Problém máme i s dalšími neinvestičními náklady. Tam jsme se dostali do situace, která je možná už kritická.

Mluvíte o učebních pomůckách?
Patří tam pomůcky, ale z tohoto balíčku se hradí také nemocenská. Pokoušíme se tyto prostředky nezkracovat a získat něco navíc i změnou rozpočtové struktury ministerstva. S velkou pravděpodobností tak mohu slíbit, že tady k nějakému navýšení dojde.

VZDĚLÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM JE VÝHODAMinistr školství Petr Fiala.

Všichni rodiče ale potvrdí, že dnes už ani základní vzdělání není zadarmo, platí se za řadu především jazykových příruček, výtvarné pomůcky, často i za hygienické prostředky.
Nedojde časem k tomu, že za učebnice se na základní škole bude muset platit?

To opravdu nevím. Minulý týden jsem hovořil se zástupci nakladatelství vydávajících učebnice, takže jsem si dobře vědom všech problémů s tím spojených. Spojit nároky na kvalitní, moderní učebnice a pomůcky s možnostmi státního rozpočtu není jednoduché.

V Čechách a na Moravě je ale slušné vzdělání dlouhodobě vnímáno jako veřejný statek, na nějž má každý nárok. Neobáváte se, že by se to mohlo změnit a že se škola stane drahou a prestižní záležitostí?
Myslím, že k tomu dospět nemůžeme. Velkou výhodou naší společnosti a součástí moderní identity českého národa je, že vzdělání chápeme jako velkou hodnotu, že je nabízeno ve vysoké kvalitě co nejširším vrstvám společnosti. Této výhody bychom si měli být vědomi a měli bychom ji zachovat. I tam, kde je podle mne finanční spoluúčast nezbytná, tedy u vysokoškoláků, vždy mluvím o tom, že musí být sociálně únosná a nikomu nesmí zabránit v přístupu ke vzdělání. Z této zásady naše společnost nesmí ustoupit.

Váš nový náměstek pro regionální školství Jindřich Fryč se hned od září bude potýkat s mnohde bolestným procesem rušení či slučování škol a tříd. Jaká je ministerská strategie?
Musíme se naučit uvažovat o vzdělávací soustavě jako o jednom celku. Proto také pracujeme na strategii jejího rozvoje do roku 2020, abychom měli komplexní cílovou představu o tom, kam mají jednotlivé části směřovat. U základních škol má stát, který zákonně vyžaduje povinnou docházku, jiný typ odpovědnosti a záruky za existenci struktury než u škol středních. To souvisí i s otázkou rámcových vzdělávacích programů a jejich striktnosti. Otázka počtu středních škol není závislá na ministerstvu, při hledání vhodného modelu musíme těsně spolupracovat se zřizovateli, tedy kraji. Zároveň musíme hodně přemýšlet o tom, jaký systém tady v budoucnu chceme mít. Pokud by vše běželo v současných kolejích, dočkáme se 14 školských soustav. To ale přece nikdo nechce a nemůžeme si to ani dovolit.

Takže?
Musíme hledat nástroje pro to, aby podmínky ve školství byly srovnatelné napříč celou republikou. Zastavil jsem reformu financování regionálního školství, která byla do značné míry problematická a všechny zneklidňovala nějakými direktivně naplněnými třídami. Potřebujeme reformu, která zaručí potřebný počet škol, jejich rozmístění, ale hlavně kvalitu vzdělávání.

KDO JE PROF. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M

Ministr školství Petr Fiala.- Narodil se 1. září 1964
- Vystudoval český jazyk, literaturu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, poté se věnoval akademické dráze na této MU, v roce 2002 byl jmenován profesorem.
- V letech 2004-2011 byl rektorem Masarykovy univerzity, byl předsedou České konference rektorů, loni se stal hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády..
- Ministrem školství ho prezident republiky jmenoval 2. května 2012.
- Je autorem 14 knižních monografií a více než 200 odborných prací. Zaměřuje se na srovnávací politologii, politickou dimenzi náboženství a evropskou politiku.
- Je ženatý a má tři děti.