„Alespoň základní informace o péči o nadané by měl mít každý pedagog," uvedla Vondráková s odkazem na dokumenty Světové rady pro nadané a talentované děti (World Council for Gifted and Talented Children). Podle ní je potřeba talentované žáky najít, protože zanedbávání nadání u nich může vést k promarnění talentu, psychickým obtížím a frustraci. Nadaní žáci potřebují k rozvoji výuku, která bude obsahovat mnoho podnětů k rozvoji a bude individuální. Nadané děti mají totiž jiné vlastnosti, potřeby a projevy chování než běžní žáci.

Jsou aktivnější, mají lepší představivost

Podle psycholožky a ředitelky školy pro mimořádně nadané děti v Bratislavě Jolany Laznibatové jsou nadané děti mimo jiné aktivnější, vnímavější a mají lepší představivost. Zároveň mají tyto děti sklony k nerespektování autorit a k individualismu.

To, že v českých školách někteří učitelé neumí rozpoznat nadané a mimořádně nadané děti, uvádí i zpráva ČŠI ze srpna. „Na základních školách (ZŠ) bylo jen pět procent žáků a na středních (SŠ) jen sedm procent žáků identifikováno jako žáci nadaní a méně než 0,1 procenta žáků jako mimořádně nadaní, což je výrazně méně, než by mělo podle předpokladů být," uvedla ČŠI. Podle odhadů odborníků je přitom 20 až 25 procent nadaných žáků.

Z výsledků šetření vyplynulo, že české děti mají skvělé podmínky pro vlastní vzdělávání. Chybí jim však dostatečná motivace.
Podmínky českého vzdělávání se zlepšují. Škola však třetinu dětí vůbec nebaví

Podle ČŠI se školy k podpoře rozvoje nadaných žáků hlásí ve svých vzdělávacích programech, ve výuce to ale mnohde patrné není. Rovněž pedagogové se rozvíjení svých dovedností ohledně péče o nadané žáky podle zjištění inspektorů věnují v malé míře. Nějaký kurz nebo seminář z nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je zaměřený na vzdělávání nadaných žáků, absolvovala v posledních dvou letech asi čtyři procenta pedagogů ZŠ a tři procenta pedagogů SŠ.

Chystá se nová koncepce

Podpora rozvoje nadání a péče o nadané žáky v Česku se dosud řídila koncepcí, která byla platná pro období let 2014 až 2020. Nyní pracuje NPI na nové koncepci, která by mohla platit do roku 2024. Aktuálně jsou v republice krajské sítě podpory nadání, pedagogům je k dispozici mimo jiné e-learningový program, jak nastavit podporu nadaných na škole, a další materiály. Vzniknout by v roce 2023 měla rovněž pracovní skupina k nadání, v níž by měl být členem i zástupce ministerstva školství, uvedla Chocholoušková.

Mezi nadané patří podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami děti, které mají ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň schopností v jedné či více z pěti oblastí dovedností, a to rozumových, pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních. Za mimořádně nadaného žáka se považuje dítě, které má v těchto oblastech velmi vysokou úroveň, výjimečné rozložení schopností a je v nich zároveň tvořivé.