Němeček nechce zahrnout cizince závislé nyní na komerčních pojistkách do systému veřejného zdravotního pojištění. O zahrnutí legálních migrantů s dlouhodobým pobytem do veřejného systému usiluje Konsorcium nevládních organizací. Kritizuje, že komerční pojistky pokryjí jen malou část péče. Nehradí třeba léčbu cukrovky či epilepsie. Podle ministra by ale rozšíření počtu osob znamenalo další náklady, což by systém mohlo rozkolísat.

Za léčení cizinců na základě předpisů EU vydaly loni zdravotní pojišťovny přes 591 milionů korun, ošetřeno bylo téměř 121.000 pacientů. O jakou částku by stouply náklady rozšířením veřejného pojištění i na cizince mimo země EU, se nedá podle ministra objektivně určit. Nečekaný dopad mohou mít změny v jejich chování, jako je nárůst zdravotní turistiky či vyšší nemocnost nově příchozích.

Němeček předkládá kabinetu přehled současného zajištění úhrady zdravotních služeb cizincům, kdy se některé skupiny dostávají do situace, že jsou nepojistitelné. Nová legislativa tomu musí podle něj zabránit.

Všichni cizinci zdržující se v ČR musejí mít sjednané krytí nákladů zdravotních služeb. Do českého systému veřejného pojištění mohou vstoupit, pokud tu mají trvalý pobyt, nebo tu jejich zaměstnavatel má trvalé sídlo či pobyt. Trvalý pobyt mají i azylanti po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu a cizinci mladší 18 let svěření do náhradní výchovy.

Zdravotní služby mají v Česku hrazeny i ti cizinci, pro něž tuzemská pojišťovna funguje jako výpomocná instituce, léčení za ně uhradí a částku vyúčtuje jejich pojišťovně. Cizinci musejí u lékaře předložit doklad, například evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Z veřejného pojištění se hradí péče i na základě fikce trvalého pobytu, jak je uvedeno v zákonech o azylu a dočasné ochraně cizinců.

Podle Němečka by vláda měla pověřit vypracováním nové právní úpravy ministerstvo financí. Současně bude nutno provést změny ve výčtu osob v zákoně o veřejném zdravotním pojištění tak, aby obě právní úpravy na sebe navazovaly. Vyhoví se podle něj výtkám zejména nevládních organizací, které kritizují nedostatečný rozsah zdravotních služeb krytých pojištěním.

Možné situace ve vztahu ke způsobu zajištění úhrady čerpání zdravotních služeb u jednotlivých skupin osob:

účastník českého systému veřejného zdravotního pojištění pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
osoby s fikcí trvalého pobytu, například děti narozené v Česku azylantkám zdravotní služby ze systému veřejného zdravotního pojištění ve stejném rozsahu jako pojištěnci
pojištěnec ze států EU, EHP a Švýcarské konfederace (průkazy EHIC) pojištění podle přímo použitelných předpisů EU, systém veřejného zdravotního pojištění funguje jako výpomocný pro hrazení nákladů
tzv.vládní stipendisté rozsah zdravotních služeb stejný jako v systému veřejného zdravotního pojištění, hradí ministerstvo zdravotnictví
účastníci programu podpory českého kulturního dědictví/krajané rozsah zdravotních služeb v podobě nezbytné péče, hradí ministerstvo zdravotnictví
pojištěnci ze států, se kterými byla uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení rozsah péče definován v jednotlivých smlouvách, systém veřejného zdravotního pojištění výpomocný pro hrazení nákladů
pojištěnci ze států, se kterými byla uzavřena dohoda v oblasti zdravotnictví rozsah péče definovaný v jednotlivých dohodách, hradí ministerstvo zdravotnictví
ostatní osoby nespadající do žádné z předchozích kategorií soukromé zdravotní pojištění

Náklady za čerpané zdravotní služby podle nařízení EU a mezinárodních smluv


výdaje za poskytnuté služby v tisících korun
počet ošetřených cizinců
Všeobecná zdravotní pojišťovna 479.833 95.200
Vojenská zdravotní pojišťovna 15.234 3931
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 27.968 8043
Oborová zdravotní pojišťovna 28.717 3080
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3216 1025
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 30.965 8302
Revírní bratrská pokladna 5547 1294
celkem 591.480 120.875

Náklady za čerpanou péči tzv. vládních stipendistů a krajanů v korunách

vládní stipendisté 1,487.980
krajané 7848
celkem 1,495.828

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví