Návrh jde v příštích dnech do připomínkového řízení, následně ho projedná vláda. Účinnosti by měl podle Šimáčkové Laurenčíkové nabýt v červenci příštího roku. „Domácí násilí je přetrvávající a vážný problém v naší společnosti,“ uvedla zmocněnkyně. Je podle ní nejrozšířenější formou násilí vůbec.

„Pojem domácí násilí explicitně zmiňuje osm klíčových zákonů. Žádný zákon ho však nedefinuje,“ uvedla Šimáčková Laurenčíková. V občanském zákoníku by tak nově mělo být jasně vymezeno, jaké chování se považuje za domácí násilí a kdo je obětí.

Připravovaný návrh nového zákona bude zahrnovat jednotnou definici domácího násilí. Ta se promítne i do stávajících osmi zákonných norem
PŘEHLEDNĚ: Jaké změny přinese chystaný návrh zákona o domácím násilí

V návrhu je popsáno jako „jednání vůči oběti, kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí“. Za domácí násilí se považuje i narušení schopnosti oběti uspokojovat své potřeby a zneužití moci nebo nerovného postavení.

„Chybějící legislativní definice vede k tříštění chápání a výkladu domácího násilí ze strany zainteresovaných subjektů - policie, OSPOD, soudy, lékařské a nelékařské pomáhající profese, školy nebo správní orgány,“ prohlásila Šimáčková Laurenčíková. Nejednotný přístup k obětem podle ní vede k neschopnosti poskytnout včasnou a adekvátní pomoc.

Změny v občanském zákoníku

Návrh zákona dále obsahuje novelu občanského zákoníku, podle které budou muset soudy k případnému domácímu násilí přihlížet při rozhodování o svěření dítěte do péče a při rozhodování o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu.

Změna občanského soudního řádu má v budoucnu zakázat nařízení mediace při rozvodovém řízení v případech, kdy dochází k domácímu násilí. Podle další části zákona budou muset pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) navrhnout ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu.

Domácí násilí je velký problém, za který se mnoho lidí stydí. A neřeší to.
Máte doma násilníka? Česko po vzoru Norska rozšíří bezplatné terapie

Návrh počítá i se změnou zákona o policii, která prodlužuje délku vykázání ze společné domácnosti v případě domácího násilí z deseti na 14 dní a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě střelnou zbraň. Při přestupcích se znaky domácího násilí pak oběti budou moci mít podle návrhu právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachateli násilí.