„Nijak se nemění hlavní principy, cíle a parametry zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů. Jedná se pouze o úpravy směřující k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu a další modifikace směřující ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání,“ uvádí se v materiálu. 

Vyhláška, u jejíhož znění nedošlo v některých ustanoveních ke shodě s ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem vlády a veřejným ochráncem práv, nastavuje propustnost vzdělávacího systému a podle přesvědčení ministerstva školství současně otevírá další možnosti k řešení neúspěšné integrace žáků. Co konkrétně se tedy mění? 

Především se snižuje počet lidí vykonávajících přímou pedagogickou činnost ve třídách ze čtyř na tři. Z toho může být nejvýše jeden asistent pedagoga, jehož činnost je vykonávána jako podpůrné opatření. Asistent pracuje podle potřeby se žáky (nikoli jedním jako dosud) na základě pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Počet omezení

Početní omezení se netýká tříd, kde se vzdělávají nejméně dva žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. 

Nově se nastavují termíny rediagnostik žáků. Školské poradenské zařízení sice musí vyhodnotit zařazení žáka do programu speciální základní školy nejpozději do jednoho roku a dále pak nejdéle do dvou let, ale „v odůvodněných případech lze vyhodnocení provést až do čtyř let od předešlého závěru“. 

Pro vzdělávání žáka je v daném období možné vydat pouze jedno doporučení. Nové může školské poradenské zařízení vypracovat před vypršením doby pouze v případě změny vzdělávacích potřeb žáka nebo využívaného podpůrného opatření. Školám se má administrativně ulevit, neboť už nebudou povinny zpracovávat plány pedagogické podpory.

Robert Plaga vyhlášku doprovodil ujištěním, že byla konzultována s odbornou veřejností. „Ze zjištění České školní inspekce vyplynulo, že v mnoha případech byl žák vzděláván asistentem pedagoga, zatímco učitel se věnoval pouze ostatním žákům. Rovněž identifikovala potřebu vytvořit jednotný systém pro kontrolu doporučených podpůrných opatření,“ zdůvodňuje resort školství přijatou změnu.