Podíl nadaných žáků v základních školách se mezi roky 2012 a 2015 pohyboval kolem 0,11 procent, což činilo kolem tisícovky dětí. V odborné literatuře se uvádí, že mohou tvořit asi 10 až 15 procent všech žáků, řekl ČTK náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. To by bylo přibližně 92 610 až 138 915 školáků ze všech současných žáků základních škol.

Mimořádně nadaných jsou podle odborníků v každém ročníku asi dvě procenta. I těch se ale v ČR daří odhalovat výrazně méně. Počet těch, kteří mají individuální vzdělávací plán, se dlouhodobě pohybuje kolem 0,08 procent. Letos je to 739 dětí z celkového množství 926 108 žáků.

Naproti tomu letos do škol chodí přibližně 68 000 handicapovaných a znevýhodněných žáků, kteří mají nárok na nějaký druh podpory od státu, uvedl Andrys. Jejich počet tvoří zhruba sedm procent všech dětí v základních školách.

Nárok dětí na takzvaná podpůrná opatření garantuje od září 2016 novela školského zákona. Týká se handicapovaných žáků, dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, ale i talentovaných a mimořádně nadaných. Podpora posledně jmenovaných je ale poměrně skromná. Za první rok financování takzvané inkluze na ni šlo asi pět milionů korun, což bylo 0,25 procenta ze dvou miliard korun určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

"Obecně platí, že podpoře nadaných a talentovaných by měla být věnována mnohem větší pozornost, přičemž diskuze se naopak vedou primárně o dětech a žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, čili s nějakou formou handicapu," podotkl Andrys.

Škola může mimořádně nadaným dětem vypracovat individuální vzdělávací plán. Mají nárok na úpravu vzdělávacího obsahu a obohacení metod a organizace výuky. Se souhlasem ředitele by se v některých předmětech měly mít možnost vzdělávat i ve vyšších ročnících nebo formou stáží v jiných školách. V praxi tato podpora ale podle České školní inspekce (ČŠI) na řadě škol příliš nefunguje, protože učitelé neví, jak mají s nadanými pracovat, a efektivita jejich podpory se nevyhodnocuje.

Nejčastější poskytovanou materiální podporou pro nadané jsou alternativní učebnice, encyklopedie, atlasy a odborné slovníky, výukové softwary, tablety, stavebnice, soupravy na přírodovědné pokusy, mikroskopy a modely vesmírných těles. Jednotlivé pomůcky stojí podle ministerstva 500 korun až 5000 korun.

Nadaní nemají nárok na asistenty pedagoga, kteří se v uplynulém období stali nejdražší součástí inkluze. Na postup vzdělávání talentovaných může dohlížet pracovník pověřený koordinací péče o nadané žáky. Podle zjištění ČŠI je to v třetině základních škol ředitel či jeho zástupce, v asi třech čtvrtinách škol jde o výchovného poradce a v dalších školách dělá tuto práci třeba školní speciální psycholog.