Za průměrnou měsíční mzdu se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu daného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a stanoveného přepočítacího koeficientu.

Podle nařízení vlády z letošního září je výše všeobecného vyměřovacího základu za loňský rok 25.093 korun a výše přepočítacího koeficientu 1,0315.
Pro rok 2013 činí průměrná měsíční mzda 25.884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ je počítán jako 50 procent z této částky, a tudíž pro všechny měsíce roku 2013 je 12.942 korun. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1748 korun, upřesnil Rod výpočet.