Co bych měl předem vědět o přijímacích zkouškách?
Že nejsou tak hrozné, jak se někdy povídá. Při přihlašování se vyplatí podat si dvě přihlášky, protože tak získáte nárok na absolvování dvou termínů zkoušek, přičemž pro rozhodnutí o přijetí na obě školy bude použit lepší výsledek.

Ilustrační foto.
Přijímačky na střední školy: procvičte si v testu logické myšlení

Dobrá rada:
Klasické „chytáky“ se v testech neobjevují, to by nebylo příliš korektní. Tradičním úskalím testů z češtiny je zejména pravidlo nutnosti rozlišování malých a velkých písmen v otevřených odpovědích, jehož nerespektování může studenty připravit o cenné body.

Dalším takovým problémem je nedostatečné věnování pozornosti instrukcím v zadání – je nezbytné dodržet, pokud zadání požaduje napsat jedno slovo nebo zapsat odpověď v prvním pádě. V opačném případě mohou studenti zbytečně ztratit body i za obsahově správnou, ale formálně nesprávně zapsanou odpověď.

Poslední rozšířený nešvar se týká úlohy zaměřené na opravování chyb v textu. Její zadání požaduje napsat slova pravopisně správně, tedy tak, jak by byla napsána v textu, kdyby neobsahovala chybu. Do odpovědního pole v záznamovém archu se nemají psát podoby slov z textu, hodnotitel ví, o které slovo se jedná. Zároveň je také nutné ponechat slovo ve tvaru, v jakém se nachází v textu, protože někdy je chyba vázaná právě na konkrétní gramatický tvar.

Jednotné státní přijímací zkoušky vždycky obsahují test z matematiky a češtiny, jejichž výsledek ze zákona musí mít při rozhodování o přijetí uchazeče váhu minimálně 60 procent (u sportovních škol 40 procent). Může mít i váhu vyšší, nebo naopak mohou střední školy mít vlastní kritéria (například výsledky olympiád, průměr ze základní školy apod.). Forma testů je specifická především z hlediska zadání a záznamu výsledků do záznamových archů – to ze školy obvykle neznáte, takže je dobré se na to připravit předem.

Na co je v testu z češtiny kladen důraz? Na to, abych znal gramatické poučky, na jejich správné použití, na znalost literatury?
Citovat gramatické poučky nebo definice literárních pojmů v přijímacích testech nemusíte. Jejich pasivní znalost, to znamená, že nevíte přesné znění poučky, ale chápete a umíte použít její princip, se vám ale může hodit, když si budete potřebovat odůvodnit správnost některých slov v úlohách určitého typu.

Přijímací testy na střední školy netestují literární znalosti, nemusíte tedy vědět, kdy žil Jan Neruda ani co napsal Milan Kundera. Těmito testy se ověřují znalosti pravopisu, tvarosloví (skloňování, časování), větné stavby, schopnost práce s textem (vyvodit informace z textu, doplnit do něj slova, seřadit text podle návaznosti, vyhledat v textu jevy na základě jejich definice) a znalost některých základních literárních pojmů (metafora, personifikace apod.).

Jaké pomůcky budu potřebovat na zkoušku z češtiny a jaký je časový limit na samotný test?
Na test z češtiny budete potřebovat pouze dobře píšící propisku, doporučuji si přibalit i alespoň jednu záložní. Žádné jiné pomůcky povolené nejsou. Časový limit na vyplnění testu je 60 minut. Do tohoto času se nezapočítává čas na rozdání testů, začíná se měřit až od chvíle, kdy zadávající učitel vydá pokyn „teď už můžete psát“.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu.
Přijímačky na střední školy: procvičte si s námi logiku. Zvládnete test?

Je důležité se rozhodnout, zda budete odpovědi do záznamového archu psát průběžně, nebo si na to vyhradíte čas před uplynutím časového limitu (třeba 10 minut před koncem). A je potřeba na to pamatovat – i kdybyste test měli vyřešený a chybělo vám pouze „udělat křížky“ v archu, po konci časového limitu žádný čas navíc nedostanete.

Co mám psát do záznamového archu a co si mohu poznamenat bokem?
Do záznamového archu pište pouze odpovědi na otázky. Jde-li o uzavřené otázky, odpovědi označte křížkem. Odpovědi na otevřené otázky pište čitelně a pouze do vymezených okének, nikdy ne mimo. Můžete psát psace i tiskace, je to jedno. Je potřeba mít ale vždy na paměti, že vaše odpověď by měla umožnit rozlišení velkých a malých písmen ve slovech. Je proto dobré psát pouze malými písmeny a velké písmeno napsat jen tam, kam opravdu patří.

Cokoli, co máte potřebu si poznamenat, si můžete napsat do testového sešitu. Někteří žáci si s sebou nosí papíry na poznámky, ale ani ty na většině škol nebývají povoleny. V testových sešitech je zpravidla místa dost, navíc napíšete-li si poznámky do testu poblíž dané úlohy, zvyšuje to pravděpodobnost, že na ně nezapomenete, když se budete k úloze vracet. Testové sešity si žáci zpravidla nemohou odnášet domů, ale nemusíte se bát, že by si vaše poznámky později někdo procházel. Důležité jsou pouze záznamové archy.

Co dělá žákům největší problémy v testech z češtiny?
Největším problémem v testech z češtiny jsou tradičně otevřené úlohy, především ta, v níž mají žáci napsat správné podoby slov chybně zapsaných ve výchozím textu. Pro žáky je hledání chyb v textu poněkud neobvyklou disciplínou, ze školy na ni nejsou zvyklí.

Přijímací zkoušky.
Přijímačky na střední školy: Zkuste si test z českého jazyka

U této úlohy se navíc body odčítají od jejího maxima (4 bodů), a to za každé chybně napsané slovo, tedy špatně opravené chybné slovo z textu nebo slovo, které je v textu správně, ale žák je považoval za špatně napsané. U otevřených úloh se opravdu vyplatí přečíst si zadání velmi pozorně, pokud možno několikrát, a plně respektovat jeho požadavky pro zápis odpovědi. To je základním kamenem úspěchu.

Otestujte své znalosti s knihou Pište správně česky

1) Najděte chybu v následujících větách:

• Choval různá hospodářská zvířata, ale o mnohé z nich se vůbec nestaral, ačkoli štědré dotace přijímal rád.
• Jedná se o novou úpravu, kdy jsou pravidla věcně spadající do oblasti insolvenčního práva zařazeny do korporátní úpravy.
• Obě tyto hřiště mě hned napoprvé okouzlila.

2) Doplňte „i“ nebo „y“ do následujících vět:

• Dana a Petra Dvořákov_ navštívily manžele Kratochvílov_.
• Manželé Novákovi potkal_ sourozence Petříkov_.

3) Správně doplňte „i“ nebo „í“:

• Podej mi tu samolep_cí pásku.
• Na palouku spatřil tanč_cí vílu.
• Hodnot_cí inspektor vyplní příslušné dokumenty.
• Přišlo jen 30 plat_cích diváků.

Přijímací zkoušky na střední školu
Přijímačky na střední školy: Zkuste si druhý velký test z českého jazyka

4) Vyberte větu, v níž jsou oba pojmy správně zapsané:

a) V průmyslově vyspělých zemích se klade důraz na sociálně-právní otázky.
b) V průmyslověvyspělých zemích se klade důraz na sociálně-právní otázky.
c) V průmyslově vyspělých zemích se klade důraz na sociálněprávní otázky.
d) V průmyslověvyspělých zemích se klade důraz na sociálněprávní otázky.

5) Jak správně zapsat údaj o věku?

a) Byl to sotva 17tiletý mladík.
b) Byl to sotva sedmnáctiletý mladík.
c) Byl to sotva 17letý mladík.
d) Byl to sotva 17-letý mladík.

6) Nahraďte slovesa v infinitivu správným přechodníkovým tvarem:

• Matka, PÉCT koláč, radostně si u toho zpívala.
• Obránce, ODSTAVIT SI obránce tělem, v poklidu rozehrál.
• DĚLAT neplechy, děti zapomněly na čas.
• ZAČÍT kopat, brzy narazili na rakev.

Ilustrační foto
Vyzkoušejte si přijímačky na střední školy. Začínáme testem z matematiky

Řešení testu:

1) Najděte chybu v následujících větách:
Choval různá hospodářská zvířata, ale o mnohá z nich se vůbec nestaral, ačkoli štědré dotace přijímal rád.
• Jedná se o novou úpravu, kdy jsou pravidla věcně spadající do oblasti insolvenčního práva zařazena do korporátní úpravy.
• Obě tato hřiště mě hned napoprvé okouzlila.

2) Doplňte „i“ nebo „y“ do následujících vět:
• Dana a Petra Dvořákovy navštívily manžele Kratochvílovy.
• Manželé Novákovi potkali sourozence Petříkovy.

3) Správně doplňte „i“ nebo „í“:
• Podej mi tu samolepicí pásku.
• Na palouku spatřil tančící vílu.
• Hodnotící inspektor vyplní příslušné dokumenty.
• Přišlo jen 30 platících diváků.

4) Vyberte větu, v níž jsou oba pojmy správně zapsané:
c) V průmyslově vyspělých zemích se klade důraz na sociálněprávní otázky.

5) Jak správně zapsat údaj o věku?
b) Byl to sotva sedmnáctiletý mladík.
c) Byl to sotva 17letý mladík.
(Správně je jak varianta B, tak varianta C.)

6) Nahraďte slovesa v infinitivu správným přechodníkovým tvarem:
• Matka, pekouc koláč, radostně si u toho zpívala.
• Obránce, odstaviv si obránce tělem, v poklidu rozehrál.
• Dělajíce neplechy, děti zapomněly na čas.
• Začavše kopat, brzy narazili na rakev.

Zdroj: Dalibor Behún, Petr Behún: Pište správně česky – poradna šílených korektorů, Zoner Press 2015