Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Romové jsou diskriminováni, tvrdí ministři

Litvínov, Praha - Vláda se v pondělí zabývala 300stránkovou analýzou o situaci Romů v Česku v roce 2008, kterou jí předložil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Analýzu, ze které vyplývá, že Romové jsou u nás diskriminováni prakticky ve všech směrech, kabinet Jana Fischera schválil.

21.7.2009
SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Romy v Roudnici nedávno navšívil ministr Michael Kocáb.Foto: Karel Pech

„Vláda současně přijala usnesení, kde některé nedostatky napravuje. Jedním z nich je třeba zřízení institutu pedagogického asistenta,“ uvedl Kocáb.

Ze zprávy je také například patrné, že stále žhavým tématem zůstává problém nedobrovolné sterilizace romských žen v nemocnicích. „K nedobrovolné sterilizaci stále dochází. Poslední případ, o kterém máme zprávu, je z roku 2007 z Ostravska. Postižená v současnosti připravuje žalobu," dodal ministr.

Jedna rodina, dvoje sociální dávky

Kabinet se svou zprávou přišel nedlouho poté, co Kanada opět zavedla pro české občany víza, a to zejména kvůli velkému počtu žadatelů o azyl. A právě v souvislosti s některými z nich se nyní například litvínovská radnice snaží zamezit dvojímu pobírání sociálních dávek.

Vedení města má totiž podezření, že některé rodiny, které se vystěhovaly z Janova do Velké Británie, požádaly o sociální podporu na ostrovech a poté se vrátí zpět do České republiky a vyžádají si dávku i tady. Litvínov se tomu hodlá bránit a svým postupem proti zneužívání sociálních dávek pokračuje v nulové toleranci, kterou vyhlásil v loňském roce.

Do měsíce by se tak litvínovští úředníci měli zkontaktovat s kolegy z Velké Británie a prověřit, kterých rodin by se zneužívání sociálního systému mohlo týkat. Podle místostarosty Litvínova se jedná o desítky rodin. „Zaměříme se především na případy, kdy se v Janově objevují vozidla s britskou státní poznávací značkou a dokonce parkují i před odborem sociálních věcí. Jejich majitele prověříme přednostně. Konkrétní jména a rodiny již máme,“ upřesnil postup místostarosta Litvínova Martin Klika.

ZE ZÁVĚRŮ ZPRÁVY O STAVU ROMSKÝCH KOMUNIT ZA ROK 2008

V oblasti podpory kultury a rozvoje romského jazyka byla jako zásadní překážka identifikována ztráta kontaktů Romů s vlastní kulturou a postupná jazyková asimilace. Některé subjekty romské integrace zdůrazňují nutnost zvyšovat povědomí Romů o vlastní historii a kultuře, zároveň rozvíjet romský jazyk, zejména u dětí a mládeže tak, aby se zastavily výše zmíněné negativní trendy. Nedostatečná je i prezentace romské kultury pro širokou veřejnost, prostřednictvím níž by bylo možné působit na postoje majority a odstraňovat předsudky i stereotypy vůči romským komunitám, které mohou vyústit v diskriminaci či přímo v extremismus.

V oblasti vzdělávání stále přetrvává v romských komunitách trend nízké vzdělanostní úrovně, která se mezigeneračně reprodukuje, dále segregace romských žáků mimo hlavní vzdělávací proud a vznik spádových romských škol s vyšším počtem romských žáků. Na centrální úrovni jsou sice vytvořeny strategie směřující ke zvýšení vzdělanostní úrovně romských komunit a ve školství jsou využívána inkluzivní opatření, existuje však stále celá řada strukturálních bariér, které komplikují přístup Romů ke kvalitnímu vzdělání. Znevýhodnění posiluje nízká informovanost Romů o možnostech využití inkluzivních opatření a jejich nedostatečná motivace k dalšímu vzdělávání, což se například projevuje v nízké účasti romských dětí v předškolním vzdělávání nebo v předčasném odchodu ze vzdělávacího procesu. Je nutné zvýšit informovanost Romů o možnostech dostupné podpory a soustavně působit na jejich postoje ke vzdělání. Klíčovou roli by v tomto ohledu měli hrát nejen pedagogičtí, ale i sociální pracovníci působící přímo v sociálně vyloučených lokalitách.

Co se týče efektivity využívaných integračních opatření v oblasti vzdělávání, byla zde zmíněna potřeba zajistit víceleté financování programu asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, dále realizovat monitoring efektivity a účelnosti využívání finančních prostředků v rámci programu Podpora romských žáků středních škol. Pozornost by měla být věnována i zvýšení počtu romských studentů vysokých škol, v jejichž prospěch je nutné zajistit dostupnost programů, které jim usnadní přechod ze střední školy na vysokou. Cílené intervence vyžaduje i oblast celoživotního vzdělávání, kdy v některých lokalitách neexistují vhodné vzdělávací programy zaměřené na rozvoj funkční gramotnosti a zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných Romů a Romek.

V oblasti zaměstnanosti přetrvává strukturální charakter romské nezaměstnanosti, která vyplývá z nízké poptávky zaměstnavatelů po nekvalifikované pracovní síle. Situace Romů na trhu práce je v poslední době zhoršena celkovou ekonomickou krizí. Výzkum Světové banky „Česká republika – Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů“ potvrzuje, že lepší šance na získání zaměstnání mají Romové s vyšším stupněm vzdělání. Pozornost subjektů na poli romské zaměstnanosti by tedy měla směřovat k podpoře celoživotního vzdělávání Romů, k realizaci cílené aktivní politiky zaměstnanosti, která zohledňuje specifické potřeby znevýhodněných romských uchazečů o zaměstnání (hlavně dlouhodobě nezaměstnaných, mladistvých uchazečů a romských žen po dlouhotrvající rodičovské dovolené).

V souvislosti se zvýšením šancí Romů na trhu práce je také nutná prevence budoucí nezaměstnanosti u romských dětí a mládeže, která spočívá zejména v zabránění předčasnému odchodu romských žáků ze systému vzdělávání a v jejich soustavné přípravě na budoucí zaměstnání prostřednictvím dalšího studia na středních a vysokých školách.

Klíčovou oblastí je také téma zadluženosti, která snižuje motivaci Romů k hledání legálního zaměstnání na otevřeném trhu práce. Boj proti zadluženosti spočívá zejména v celkovém zlepšení socioekonomické situace Romů, dále ve zvyšování finanční gramotnosti a schopnosti plánovat finance prostřednictvím finančního vzdělávání, propojeného s cílenou a individuálně zaměřenou sociální prací. Velkou příležitostí ke zvýšení zaměstnanosti i zaměstnatelnosti Romů a Romek znevýhodněných na trhu práce je oblast sociálního podnikání.

Co se týče oblasti bydlení, sociálně vyloučení Romové stále zastávají marginalizovanou pozici na trhu s byty, kde snáze podléhají strukturálním bariérám a nerovnostem. V souvislosti s bydlením postupuje trend prostorové segregace a sociálního propadu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Jako nejvýznamnější problém byla v roce 2008 vnímána hejtmany krajů nízká kvalita bydlení, která negativně ovlivňovala další oblasti jejich života (např. zdravotní stav, možnosti vzdělávání a trávení volného času). Je nutné zamezit vzniku a šíření sociálně vyloučených lokalit efektivním územním i komunitním plánováním a realizací cílených opatření ve prospěch jejich obyvatel. Pozitivně lze hodnotit zapojení řady měst do tvorby Integrovaného plánu rozvoje města. Zmiňovanou potřebou je dále zvýšení nabídky cenově dostupného bydlení pro romské domácnosti s nízkými příjmy, boj proti diskriminaci i nelegálním praktikám subjektů na trhu s byty a realizace sociálních programů cílených na zlepšení socioekonomické situace Romů, na rozvoj kompetencí potřebných k hledání a udržení si bydlení na otevřeném trhu s byty. Úspěšnost realizovaných opatření výrazně závisí zejména na vůli a ochotě místních samospráv zapojit se do realizace strategií i opatření v oblasti bydlení.

V oblasti zdravotnictví přetrvává neuspokojivý zdravotní stav sociálně vyloučených Romů, který je horší ve srovnání s většinovou populací, což potvrzují i výsledky výzkumu SASTIPEN - Zdraví a romská komunita, analýza situace v Evropě. Pociťována je zejména potřeba rozšíření programu zdravotně sociálních pomocníků do všech krajů a realizace preventivně zaměřených osvětových aktivit.

Kromě toho je nutné znovu otevřít otázku nelegálně prováděných sterilizací romských žen, díky nimž se stala ČR terčem mezinárodní kritiky. Zásadní otázkou romské integrace je sociální vyloučení. Výzkumné studie realizované v roce 2008 potvrzují šíření tohoto jevu v romských komunitách. Pozitivně je hodnocen program terénní sociální práce, kdy zainteresované subjekty volají po jeho dalším rozšíření do všech vyloučených lokalit. Pro oblast integrace je zároveň důležité zajistit dostupnost dalších návazných služeb, které povedou k postupnému zmocňování a nezávislosti romských uživatelů na sociálních službách. K vybudování komplexní sítě sociálních služeb jistě poslouží i finanční podpora z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V roce 2008 přetrvával problém poskytovatelů služeb s naplňováním standardů kvality sociálních služeb, v tomto ohledu potřebují intenzivnější metodickou podporu a vzdělávání. Bezpečnostní situaci romských komunit zhoršuje zejména narůstající pravicový extremismus, ke kterému se přiklání stále více příznivců z majority. Zhoršující se bezpečnostní situace byla jedním z důvodů, které vedly v roce 2008 ke zvýšení počtu romských příslušníků, kteří emigrovali do zahraničí. Otázka extremismu si zaslouží maximální pozornost, neboť tento jev ohrožuje sociální soudržnost české společnosti. Ochrana romských komunit před extremismem vyžaduje realizaci cílených preventivně zaměřených opatření k ovlivňování postojů veřejnosti k romské menšině. Zároveň je nutné zamezit působení extremistů a účinně zvládat jejich aktivity, které probíhají na lokální úrovni.

Krajští koordinátoři, jako tradiční aktéři romské integrace, byli v roce 2008 zapojeni do řady významných a přínosných aktivit ve prospěch romských komunit. Aby svou práci mohli vykonávat efektivněji, potřebují aktuálně vyřešit otázku metodické podpory ze strany centrálních institucí a nastavit efektivní systém dalšího vzdělávání. Na základě zkušeností s naplňování úkolů Koncepce romské integrace je závěrem nutné zdůraznit, že izolované a nesystematicky implementované aktivity vedou k výsledkům, které lze jen obtížně udržet. Udržitelné řešení vedoucí k plnohodnotné integraci Romů do společnosti je možné pouze díky komplexnímu přístupu spojujícímu opatření v klíčových oblastech (bydlení, zaměstnanost, vzdělávání a sociální aktivity) a zajištující spolupráci všech relevantních státních i nestátních institucí na místní i národní úrovni.

Autor: Miroslava Huláková

21.7.2009
SDÍLEJ:
Irácká armáda vtrhla do Kirkuku.
17

Irácký Kurdistán pozastavil přípravu voleb, v oblasti sílí spory

Vteřiny dne

Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

VIDEO: V Ostravě padl rekord. Tatrovka se vydrápala na kovové monstrum

/FOTOGALERIE/ Podívaná, z níž se tajil dech a běhal mráz po zádech, se ve středu odpoledne naskytla návštěvníkům Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě-Přívoze.

Miliardář Soros převedl většinu svého zbylého jmění na Fond otevřené společnosti

Investor George Soros převedl 18 miliard dolarů na jím založenou síť neziskových organizací Fond otevřené společnosti, která je podle mediálních ohlasů druhou největší filantropickou grantovou skupinou v USA. Částka představuje většinu odhadovaného Sorosova jmění.

Evropský soud: minimální výška coby podmínka pro přijetí k policii omezuje ženy

Požadování téže minimální výšky pro muže i ženy, ucházející se o práci u policie, je pro ženy diskriminující. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie.

Merkelová začala jednat o budoucí německé vládě. Její pozice je oslabená

Německá kancléřka Angela Merkelová podnikla ve středu první zkusmé kroky k vytvoření nové spolkové vlády. Potenciálně obtížná jednání by měla vést ke vzniku národní koalice konzervativců (CDU/CSU), svobodných demokratů podporujících podnikání (FDP) a Zelených. Kancléřka má ale oslabenou pozici.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení