Rozhodli jste se vydat obsáhlý komentář k základním právním předpisům Evropské unie. Vyjde na podzim v rámci českého předsednictví EU. Nejen česky, že?
Jde o komentář ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování EU a k Listině základních práv a svobod EU. Pracovalo na něm více než čtyřicet právníků z právnických fakult v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. Text o zhruba 2900 stranách necháme přeložit do ukrajinštiny a poskytneme ho ukrajinské straně. Autoři se za tuto verzi zřeknou honoráře.

Toto gesto nabývá na významu v době, kdy by se měla urychlit přístupová jednání o vstupu Ukrajiny do EU. Přes veškerou snahu jde o komplikovanou záležitost. Jak dlouho to reálně může trvat?
Takzvaný screening je velice složitá procedura, protože se v něm srovnává právní systém EU a Ukrajiny, a to nejen po formální stránce, ale také po té praktické. Musí se zjistit, zda a jak je evropská legislativa s jejich systémem kompatibilní a funkční. Domnívám se, že náš komentář, který vykládá jednotlivá ustanovení smluv a k tomu přikládá příslušné rozsudky Soudního dvora EU a doprovodnou literaturu, může být pro ukrajinskou stranu přínosem.

Zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška
Putinova válka Evropu naučí realismu, říká Václav Bartuška

Kdy bude překlad hotov?
S překladem by neměl být až tak veliký problém, máme dost ukrajinských studentů práv, kteří s tím pomohou. Momentálně sháníme finanční prostředky, ale doufám, že to vyřešíme velice brzy.

Je reálné, aby se Ukrajina v horizontu pěti až sedmi let stala členem EU?
Odpověď má dvě roviny. Ta první zahrnuje politická kritéria, která byla formulována v roce 1993 na zasedání Evropské rady v Kodani. Kdyby byl obecný zájem, mohla by Evropská rada časový horizont zkrátit. Česká republika podala přihlášku v roce 1995 a přijati jsme byli v květnu 2004, v případě Ukrajiny by to tedy mohlo z politického pohledu být o něco méně. Pak je tu ale rovina onoho screeningu, kdy se opravdu důsledně musí projít veškerá legislativa, proto to reálně vidím na sedm až osm let.