Osvobozující rozsudek vynesl krátce před půl čtvrtou odpolední ústecký krajský soud v případě kauzy Věry Marešové. Ani jednu z údajných šesti vražd nespáchala. Dcera i několik přátel Věry Marešové se po vynesení verdiktu úlevou rozplakali.

Žádný přímý svědek ani důkaz

Podle soudu se žádný ze skutků, který měla Marešová spáchat, nepodařilo prokázat. S ohledem na pokročilou dobu soud výrazně zkrátil zdůvodnění rozsudku. Kompletní bude v písemné formě. Podle soudu chyběl jakýkoli přímý důkaz, neobjevil se žádný přímý svědek, který by Věru Marešovou usvědčoval. Pouze se účelově vršily pouze nepřímé důkazy.

Skutečnost, že něco není vyloučeno, jak neustále opakoval státní zástupce, není podle soudu jednoznačným prokázáním viny. Soudu nezbývá v takovém případě než postupovat v souladu se zásadou: In dubio pro reo.

„Od počátku bylo celé trestní řízení o získání řetězce nepřímých důkazů jednoznačně usvědčujících obžalovanou. Trestní řízení je založeno na nutnosti jednoznačně prokázat vinu. V tomto případě platí, že vinu prokazuje státní zástupce. Pokud nelze dospět k závěru bez důvodných pochybností, je třeba uplatňovat pochybnost ve prospěch obžalované. Pokud od státního zástupce zaznívalo v závěrečné řeči, že něco nebylo znalci vyloučeno, neznamená to prokázání viny. Pro soud bylo zásadní zda se jednalo o zavinění smrti zaviněním cizí osoby," řekl předseda senátu Felzmann.

Otázka, jak pacienti v Rumburku zemřeli, je otázkou pro znalce, nikoliv pro soud. „Soud neshledává žádné důvody, pro které by se měl domnívat, že by důkazy soudních znalců znaleckého ústavu byly neúplné, pokud byly v rozporu se znaleckým posudkem znalce Matlacha," zdůraznil předseda senátu.

Na adresu lékaře Vondráčka uvedl předseda senátu, že nikdo podezření ihned neoznámil policii. K tomu došlo až po několika dnech. To znamenalo problém se zajišťováním možných důkazů.

Všichni poškození byli odkázáni na veřejno-právní řízení. Proti rozsudku mají všechny strany právo podat odvolání do osmi dnů po doručení rozsudku. Poškozeným odvolací právo nepřísluší.

Bude žádat odškodnění od státu

"Vzdávám se práva odvolání za sebe i za své blízké," řekla na dotaz předsedy senátu Věra Marešová. Na dotaz přítomných novinářů uvedla, že bude žádat odškodnění od státu.

"Chtělo se mi omdlít, když jsem uslyšela rozsudek," dodala Marešová. Celá kauza poznamenala jak samotnou obžalovanou, tak její dceru, přátelé a celé okolí.

"Rozsudek je pro mně důvodem k novému začátku. Rok ve vazbě není žádná procházka růžovým sadem. Může nastat nějaká posttraumatická záležitost. Nejen mně, ale dceru, lidi z mého okolí," dodala Marešová

Na dotaz, jesti by měl být stíhaný znalec Matlach za svůj posudek, odpověděla, že neví. Stejně tak nomentálně neví, jestli se vrátí do zdravotnictví. "Momentálně převažuje pocit znechucení, na druhou stranu je mi padesát pět a nic jiného neumím." Podobně je to i s otázkou dalšího života v Rumburku. "Oslavím to řízkem, stejně jako, když jsem byla 22. prosince propuštěná z vazby. Nepiji, jsem prostě řízková," usmála se Věra Marešová na otázku, co udělá jako první dnes večer.

Státní zástupce naopak s rozsudkem nesouhlasí a na místě se odvolal. "Má na to právo a tečka. Kdyby rozsudek vyšel opačně, odvolávali jsme se my," glosovala Marešová.

Triumf obhajoby

Obhájkyně ještě před začátkem čtvrtečního jednání uvedla pro Deník, že to, co tvrdí obhajoba od začátku, se naplňuje.

V závěrečných řečech přesto státní zástupce navrhl pro Věru Marešovou doživotní trest. Naopak obhajoba požadovala osvobozující verdikt.

"Celá kauza je omylem, je vyvolána uměle na základě jediného odběru doktorem Vondráčkem. Znovu opakuji jsem nevinná, nikoho jsem nezabila, nikomu jsem neublížila," řekla Věra Marešová při svém posledním slově. Po něm se senát odebral k patnáctiminutové poradě. Po ní padnul rozsudek.

Komise odborníků

Podle MUDr. Martina Dobiáše, z Ústavu soudního lékařství a medicínského práva, který začal v 9.15 hod. ve čtvrtek přednášet revizní posudek, byla opatřením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. října 2015 ustanovena Fakultní nemocnice Olomouc k vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví.

Proto jmenoval ředitel Fakultní nemocnice Olomouc pro vypracování znaleckého posudku komisi odborníků v následujícím složení:
MUDr. Martin Dobiáš, Ústav soudního lékařství a medicínského práva
prof. MUDr. Miloš Táborský, I. interní klinika kardiologická
doc. MUDr. Martin Hutyra, I. interní klinika kardiologická
PhDr. Martin Šamaj, Úsek nelékařských oborů
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, II. interní klinika–gastro-enterologická a hepatologická.

Závěry posudku

Jako první sedzabýval Dobiáš úmrtím Arnoštky Šemberové. Uvedl, že zdravotní stav pacientky v době přijetí do nemocnice hodnotíme jako velmi závažný a život ohrožující.

Dokumentované EKG křivky 12 svodového EKG nelze v žádném případě interpretovat jako patognomonické (charakteristické) pro otravu draslíkem.

Uvedl, že „ze zdravotnické dokumentace nelze najisto doložit, že obžalovaná Věra Marešová převzala ošetřovatelskou péči o poškozenou Arnoštku Šemberovou! V předložené zdravotnické dokumentaci Věra Marešová nebo všeobecná sestra Zrzavá si přebírá poškozenou Arnoštku Šemberovou v kritickém stavu s neměřitelným krevním tlakem, což muselo vést k selhání životních funkcí a úmrtí poškozené."

U Kateřiny M., nar. 17. 12. 1976, uvedl Dobiáš: „stav pacientky v době přijetí do nemocnice hodnotíme jako kritický s velmi malou pravděpodobností přežití. Poskytnuté EKG záznamy nelze v žádném případě interpretovat jako jednoznačně charakteristické pro otravu draslíkem… Ze zdravotnické dokumentace a péče evidované obžalovanou Věrou Marešovou nevyplývá porušení v pravidlech poskytování ošetřovatelské péče a obžalovaná Věra Marešová postupovala v souladu s lékařem nařízenou léčbou."

U úmrtí Idy K., nar. 12. 5. 1954, podle Dobiáše stav pacientky v době přijetí do nemocnice „hodnotíme jako kritický s velmi malou pravděpodobností přežití nebo úplného uzdravení. Uvedené poskytnuté EKG záznamy nelze v žádném případě interpretovat jako jednoznačně charakteristické pro otravu draslíkem… Marešová postupovala v souladu s lékařem nařízenou léčbou… Proto nelze hyperkalemii u Idy Klikové považovat za objektivně prokázanou."

U Michaely M. nar. 1. 11. 1974, podle komise znalců zdravotní stav pacientky v době přijetí do nemocnice byl kritický s velmi malou pravděpodobností přežití. Také v tomto případě EKG záznamy nelze v žádném případě interpretovat jako charakteristické pro otravu draslíkem. Také v tomto případě Marešová postupovala v souladu s lékařem nařízenou léčbou.

U Jaroslava H., nar. 19. 4. 1929, stav pacienta v době přijetí do nemocnice byl velmi závažný. EKG - nález také nemůže být jednoznačně interpretovat jako výsledek vstříknutí kalia do tělního oběhu.

Marešová opět postupovala v souladu s nařízenou léčbou.

Problémový odběr

Komise vypracovala padesátistránkový posudek. Dobiáš četl jenom nejdůležitější části.

Zmínil se v souvislosti se smrtí Jany K. také, že byl po smrti pacientky porušen zákon: „Následně již po smrti pacientky po 36 minutách, dne 6. 6. 2014 v 00:06 hod. došlo jednorázovým vpichem (nejspíše do levé podklíčkové žíly) k odběru krve, ze které byla provedena analýza na hladinu draslíku v séru, která prokázala hodnotu kalémie 10,5 mmol/l.

Znalecká komise považuje za důležité upozornit, že tento po smrti provedený odběr biologického materiálu odporuje zákonu 372/2011 Sb., § 79 Úkony na těle zemřelého, odstavec 1 a zejména 3, kde je vysloveně uvedeno: "Odběr biologického materiálu z těla zemřelého lze provést pouze v souvislosti s pitvou, a to i mimo zdravotnické zařízení…"

Čili posmrtný odběr krve odporuje zákonu, protože odběr biologického materiálu z těla zemřelého je možné provést pouze v souvislosti s pitvou.

Znalecký posudek obžaloby byl zatracen

Dobiášův přednes revizního znaleckého posudku znamená následující: Podle znalců v žádném případě nelze na základě záznamu EKG říci, že úmrtí člověka bylo způsobeno jednoznačně vysokou hladinou draslíku. Obžalovaná Věra Marešová podle komise postupovala u šesti pacientů, které měla údajně zavraždit, v souladu s nařízenou léčbou.

Tak zní verdikt pětičlenné komise znalců přednesený ve čtvrtek před ústeckým krajským soudem. Specializovaná komise měla rozhodnout zda má pravdu znalec obžaloby či znalec obhajoby. Vítězem pomyslného znaleckého klání se stal znalec obhajoby Zdeněk Šňupárek.

U soudu řekl soudní znalec Matlach v roce 2015: „Příčinou smrti byla vysoká hladina draslíku. Neumím si stav vysvětlit jinak." Jenže pět znalců, kteří zpracovali revizní posudek podle zadání ústeckého krajského soudu, došlo k závěru, že EKG záznamy nelze v žádném případě zhodnotit jako jednoznačně důkaz o otravě draslíkem. Proto komise znalců v pěti ze šesti případů dala za pravdu znalci obhajoby.

Pouze v jediném případě (úmrtí Michaely M.,1974) došlo ke shodě znalců obžaloby a obhajoby a znalecké komise. Stav této ženy při přijetí do nemocnice byl kritický. Také v tomto případě neměla Marešová se smrtí pacientky nic společného. Jako v ostatních případech EKG záznamy nebylo možné interpretovat jako jednoznačnou otravu draslíkem.

Problémy s dokumentací

Dobiáš uvedl, že při zkoumání příčiny úmrtí u zdravotnická dokumentace na oddělení JIP u poškozené Jany K. vykazuje časový nesoulad v záznamech všeobecných sester a lékařů.

Z uvedeného je obtížně dohledatelná skutečnost, kdy dochází k závažnému porušení srdečního rytmu u poškozené Jany K.

Zásadní otázka

Předseda trestního senátu Roman Felzmann se dotázal Dobiáše na příčiny smrti pacientů. Dobiáš uvedl, že „ve všech případech se dá konstatovat, že žádný ze záznamů nesvědčí – jednoznačně po zevně podaném vysokém bosunu draslíku…"

„Jednoznačně?" – zeptal se Felzmann. Dobiáš odpověděl: „Tuto možnost nelze vyloučit nikdy, ale nelze ji v žádném případě potvrdit."

Diletantsky provedená pitva

Předseda senátu Roman Felzmann se zajímal ještě o hodnocení pitvy a následný znalecký posudek znalce Matlachy. O pitvě Dobiáš uvedl, že byla provedena diletantsky.

„Pro mě je nepochopitelné, že někdo mohl vyslovit takovou interpretaci (úmrtí… (Způsob pitvy) ukazuje nezájem, lajdáctví, nevím jak bych to hodnotil jinak… Měli vědět, že jejich interpretace je nesmyslná."

Státní zástupce chtěl vědět, zda skutečně nemohlo být příčina smrti podání smrtelné dávky draslíku. „Nelze jednoznačně dokázat, že příčinou smrti byl draslík," zdůraznil Dobiáš.

K tomu lze dodat, že důležitá byla sedmá otázka ve znaleckém posudku: Komise měla odpovědět na otázku soudu, jak hodnotí závěry, které zaujali znalci MUDr. Radek Matlach a MUDr. Zdeněk

Dobiáš zopakoval, že „Komise zásadně nesouhlasí se stanovenou příčinou smrti Jany K., tak jak ji prezentují MUDr. Radek Matlach a MUDr. Jiří Závodský (posudek vypracovaný pro kriminalisty) v Pitevním protokolu S 14/14 a z něj vycházejícím posudku a MUDr. Radek Matlach v posudku ze dne 18.10.2014. Jak již komise uvedla… některé postupy a hodnocení jmenovaných lékařů jsou proti pravidlům lékařské vědy - non lege artis. Komise neshledala zásadní rozpor se závěry o případu Jany K. učiněnými v posudku MUDr. Zděňka Šňupárka." Šňupárek je znalcem obhajoby.

Opakovaný dotaz

Státní zástupce se opakovaně zeptal znalce Dobiáše: „Můžete vyloučit, že obžalovaná přímo píchla vysokou dávkou kália?" Na tuto otázku Dobiáš již odpověděl předsedovi trestního senátu Felzmannovi a znovu řekl: „Jednoznačně to nelze vyloučit."

A dodal (s jistou jemnou mírou pobavení v hlase): „Spoustu věcí nemůžete jednoznačně vyloučit."

Pro státního zástupce byla otázka důležitá, protože kde je pochybnost, soud rozhoduje ve prospěch obžalovaného. Znalec Martin Dobiáš státního zástupce nepotěšil.

Hovořil znalec Šamaj

Také před soudem vypovídal jeden ze znalců PhDr. Martin Šamaj, MBA z úseku nelékařských oborů.

V případě zemřelé Idy K. uvedl, že „ve výsledcích biochemie je stanovena vysoká hladina kalia, tedy draslíku v rozsahu 9,4 mmol/l. Výsledek kalia je mimo referenční interval a lze se domnívat, že i mimo měřící interval přístroje. Překvapuje …, že ze 4 vzorků zkumavek jsou dvě zkumavky přijaty do laboratoře s významným časovým odstupem.

V konkrétním případě stanovení hladiny kalia 9,4 mmol/l byl  vzorek krve odebrán okolo 6 hodiny ranní, ale do laboratoře se dostává až v 11:55 hodin - skoro s šesti hodinovou
prodlevou. Výsledek hladiny kalia je uveden pod čarou, což značí, že se měřená hodnota nachází mimo referenční interval a nejspíše i měřící interval přístroje a tudíž je tato hodnota neinterpretovatelná.

Dále je obecně známou skutečností, že dlouhá prodleva mezi odběrem a zpracováním vzorku vede k falešnému zvýšení hladiny kalia (draslíku) ve vyšetřovaném materiálu.

Pro úplnost komise uvádí, že je obecně více okolností, které mohou vést k falešnému zvýšení koncentrace draslíku v krevním vzorku, tzv. pseudohyperkalemii. Je tedy vždy nutné, aby laboratorně zjištěná vysoká hladina kalia v krvi byla ověřena dalším odběrem. "Proto nelze hyperkalemii u Idy K. považovat za objektivně prokázanou," dodal Šamaj.

Jednoznačně tedy nelze prokázat, že by někdo dal pacientce vysokou dávku draslíku.

Další znalec státního zástupce nepotěšil

Soudní znalec doc. MUDr. Martin Hutyra, z I. interní kardiologická klinika, odpovídal na otázky státního zástupce, který se zvláště zaměřil na vysoké hodnoty draslíku u Jany K - v rozsahu 10,8 mmol/l, která byla zjištěna v krvi. Odběr provedl svědek MUDr. Vondráček krátce po smrti poškozené Jany K.

Hutyra uvedl, že zdravotní stav pacientky mohl vést ke zvýšení kalia – kriticky nemocný pacient splňoval kriteria metabolického rozvratu.

„Tedy i jiné okolnosti zdravotního stavu mohly vést ke zvýšení hladiny kalia… EKG obraz není unikátní pro exogenně podané kalium (tedy ke vstříknutí smrtelné dávky kalia). Vyskytuje se (takový obraz) i u jiných kardiovaskulárních stavů a EKG obraz se ukazuje i u jiných onemocnění, které se tak mohou projevovat."

Hypotetické zabití pacientky kaliem podle Hutyra „s velkou mírou pravděpodobnosti nelze potvrdit".

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní gastro-enterologická a hepatologická klinika) uvedl, že Jana K. mohla zemřít kvůli svému stavu v kterémkoliv okamžiku. Všechny kroky na JIP v Rumburku byly přes drobné nedostatky v pořádku.

Boj o kardiochirurga

Státní zástupce po skončení výslechu znalců požadoval ještě znovu vyslechnout soudního znalce Matlacha. Chtěl také předvolat nějakého znalce kardiochirurga kvůli vyjádření ke křivkách EKG.

Předseda trestního senátu Felzmann se proto zeptal soudního znalce Dobiáše zda kardiochirurg může vést nějaké další důležité informace.

Dobiáš uvedl, že kardiochirurg nebyl přizván do komise, „protože jde o otázku kardiologickou, kterou zodpověděli dva kardiologové. Oba členové komise jsou plně erudováni." Výslech kardiochirurga by byl nadbytečný.

Trestní senát zamítl předvolání navrhovaných svědků, včetně znalce Matlachy a kardiochirurga. Vyslechnutí Matlacha by bylo nadbytečné, protože byl vypracován revizní znalecký posudek. Další svědci by jenom zdržovali soudní řízení, aniž by došlo k zjištěn nových skutečností.

V 13.05 hod. bylo přerušení soudní jednání. Po krátké přestávce dojde na závěrečné řeči.

Státní zástupce požaduje doživotí

Státního zástupce Františka Stibora revizní znalecký posudek nepřesvědčil. „Jsem přesvědčen, že znalecký posudek rozpory jednoznačně neodstranil," uvedl Stibor. Zopakoval argumenty soudního znalce Matlacha.

Podle Stibora nelze jednoznačně vyloučit, že zemřeli pacienti na jednorázové podání vysoké dávky draslíku. Naproti tomu znalci v rámci revizního posudku uvedli, že nelze prokázat, že by někdo dal pacientce vysokou dávku kalia.

Státní zástupce na konci závěrečné řeči požadoval pro obžalovanou Marešovou doživotí.

Obhájkyně navrhuje osvobození

Zástupce Lužické nemocnice u soudu uvedl, že ze se skutků uvedených v obžalobě se nestal ani jeden.

Obhájkyně obžalované Marešové v závěrečné řeči zdůraznila nevinu své klientky. „Nic nenasvědčuje tomu, že by trestné činy spáchala," uvedla obhájkyně.

Poukázala nejen na výpověď bývalého primaře oddělení Lužické nemocnice, ale také na shodné znalecké posudky obhajoby a olomoucké revizní komise. Požadovala osvobozovací rozsudek.

Jsem nevinná, stojím si za tím

Závěrečné slovo měla obžalovaná Věra Marešová. "Od začátku tvrdím, že jsem nevinná a na tom si stojím. Zaznělo tady mnoho různých hodnocení mojí osoby. S jedním se můžu ztotožnit, že jsem rázná a autoritativní, že nejsem diplomat," uvedla mimo jiné Marešová.

Uvedla příklad naprosto rozdílného chování dvou sester, které ji ošetřovaly drobné zranění ve vazbě. "I já jsem se někdy chovala k pacientům takto a za to se omlouvám," řekla.

Doživotní trest je podle ní vlastně pomalým trestem smrti. Dále se věnovala výpovědím doktora Vondráčka, se kterým se podle svých slov zná od školky. Tedy přes padesát let. Jeho postojem je zklamaná, lékař podle Marešové vědomě lhal a lže.

"Uvědomila jsem si co dokáže zášť některých bývalých kolegyň – sester," dodala s tím, že i některé z nich lhaly.

"Celá kauza je omylem, je vyvolána uměle na základě jediného odběru doktorem Vondráčkem. Znovu opakuji jsem nevinná, nikoho jsem nezabila, nikomu jsem neublížila," řekla Věra Marešová při svém posledním slově. Po něm se senát odebral k patnáctiminutové poradě. Po ní by měl padnout rozsudek. 

Možná padne rozsudek

Revizní posudek znalců z oboru zdravotnictví si vyžádal soud kvůli rozporům mezi posudky obžaloby a obhajoby. Zatímco posudek obžaloby tvrdí, že údajné oběti zemřely po podání vysoké dávky draslíku, posudek obhajoby považuje úmrtí pacientů za přirozená. Revizní posudek zpracovávali znalci z Fakultní nemocnice Olomouc.

Soud připustil, že kauza by ve čtvrtek 21. ledna mohla dospět k rozhodnutí. "Není vyloučeno, že dojde i na závěrečné řeči a rozsudek," řekla už dříve mluvčí soudu Marcela Trejbalová.

Podle obžaloby měla Marešová zabíjet pacienty draslíkem od roku 2010 do června 2014. Nejmladší údajné oběti bylo 35 let, nejstarší 85 let. Marešová už na začátku líčení vinu odmítla. Hrozí jí až doživotní vězení. Marešová má dnes poprvé přijít k soudu sama, soud ji v prosinci pravomocně propustil z vazby.