Trestní oznámení úřad podal v souvislosti se čtyřmi kontrolovanými projekty. Kontroloři odhalili skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, k porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a k poškození finančních zájmů Evropské unie, oznámila mluvčí úřadu Olga Málková. Zdůraznila však, že nejde o trestní oznámení na neznámého pachatele, ale o trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu. 

Efektivnější veřejnou správu měla zabezpečit strategie Smart Administration, NKÚ zkontroloval osm konkrétních projektů za 226,6 milionu z evropského operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z těchto peněz měly vzniknout například projektové kanceláře či informační systém spravující informace o projektech Smart Administration. „Místo toho jejich prostřednictvím jen opakovaně vznikaly metodiky projektového a strategického řízení, které ale neměly reálný dopad na zefektivnění veřejné správy," uvedli kontroloři z NKÚ.

Cíl nebyl stanoven

Prověřovali ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad vlády, přičemž hlavním garantem strategie bylo podle NKÚ ministerstvo vnitra. To ale prý nestanovilo, čeho konkrétně chce do roku 2015 dosáhnout, takže pak nemohlo vyhodnotit, zda a do jaké míry se mu to povedlo.

Kontroloři také prověřili, jak se podařilo naplnit konkrétní cíle osmi kontrolovaných projektů. „Zjistili, že sedm z nich své cíle nenaplnilo, a tedy k efektivnější veřejné správě a snížení nákladů na administrativu nepřispělo. Prostředky na tyto projekty tak byly využity neúčelně, což NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně ve výši 226,6 milionu korun," uvedl dnes NKÚ.

Chyběly podklady

Ministerstvo vnitra podle něj o projektech nemělo dost informací, nevytvořilo o nich informační systém, nemělo tedy spolehlivé podklady pro řízení a hodnocení strategie. „Za vážný problém NKÚ pokládá skutečnost, že projekty nebyly v momentu svého vzniku provázány s konkrétním cílem strategie a byly k jednotlivým jejím cílům přiřazovány až zpětně. Pro úspěšné plnění strategie je přitom jasná vazba mezi projektem a cílem strategie klíčová," uvádí kontrolní úřad.

Navíc podle něj nefungovala koordinace na meziresortní úrovni. Vláda postupně pověřila meziresortní koordinací několik orgánů, jejich kompetence se ale měnily a svou koordinační roli neplnily. V roce 2014 je podle NKÚ kabinet zrušil a ustavil nové dvě rady vlády – radu pro veřejnou správu a radu pro informační společnost. Podle NKÚ je „pro další zefektivňování veřejné správy" nutné zajistit, aby tyto nadresortní orgány zajistily komunikaci a koordinaci mezi zúčastněnými subjekty.