Tradice. Pojem, který v aule Karolina nabývá až mystický význam.

Když za zvuku varhan pomalým krokem vstupují do síně v talárech odění rektoři českých univerzit a děkani fakult té mateřské, člověk v mysli putuje staletími až k jejímu počátku. Cítí napojení na vize Karla IV., jenž založil první středoevropskou univerzitu, kde se měly v dialogu a bádání otevírat cesty k novým objevům a vidění světa.

Slavnostní inaugurace rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové.
Slavnostní inaugurace. Univerzitu Karlovu vede poprvé v historii rektorka

Symbolem Univerzity Karlovy a jejím prvním představitelem byl vždy rektor. Až do 22. října minulého roku, kdy Akademický senát zvolil do jejího čela poprvé ženu – Milenu Králíčkovou. Rektorské insignie převzala od svého předchůdce Tomáše Zimy letos 3. března.

„Není vůbec jednoduché vybrat osobnost do čela nejvýznamnější vědecko-pedagogické instituce České republiky s vysokou mezinárodní prestiží,“ uvedl předseda Akademického senátu František Zahálka.

Co je inaugurace
„Slavnostní ceremonie uvedení do úřadu vychází z latinského pojmu inauguratio. Ve starověkém Římě se jím označoval obřad, při němž kněží – auguři – předpovídali úspěch určité soukromé nebo veřejné činnosti a přízeň bohů podle chování posvátných ptáků. Pozorovali, zda létají ve skupině či osamoceni, jaké zvuky vydávají při letu nebo jakým směrem se vydají. Dnes jistě budeme úspěchy úřadu nastupující rektorky posuzovat objektivnějšími kritérii, avšak budeme nepochybně doufat i v přízeň osudu. Pro UK jde o přelomový okamžik. Je to totiž poprvé, kdy byla do jejího čela zvolena žena.“

Z projevu prorektora UK prof. Jana Kuklíka dne 3. března 2022

Obrovský závezek

Do osoby rektora se tak podle něj koncentruje obrovský závazek nejen vůči studentům a učitelům, ale i vůči státu.

Významní rektoři UK:
1358 Jindřich z Etwatu, první doložený rektor

1368 Jindřich z Nanexen, první doložený zvolený rektor

1409 – 1410 Jan Hus

1410 Štěpán z Pálče

1617 – 1620 Jan Jessenius

1947 – 1948 Karel Engliš

1990 – 1994 Radim Palouš

2014 – 2022 Tomáš Zima

2022 – 2026 Milena Králíčková

Jak dodal, náplň rektorské funkce se v běhu času měnila, ale „jeho svrchované postavení nebylo nikdy zpochybněno, a to ani za režimů, které akademické svobody omezovaly, ať to byla doba Josefa II., Františka I., období před revolučním rokem 1848 nebo éra komunistického režimu“.

Od roku 1990 volí rektora Akademický senát UK jako samosprávný orgán, v němž jsou v rámci fakult zastoupeni akademici i studenti rovným poměrem.

„Od rektora se očekává, že bude, jak to vyjádřil Stanislav ze Znojma při uvedení Křišťana z Prachatic na toto místo v roce 1412, ‚spravedlivý v soudu, přesný ve výkonu povinností a v míře shovívavý a snášenlivý‘. Jedině za takového vedení totiž bude univerzita uchovávat svůj nezávislý statut a věnovat se svému poslání,“ pravil v rekapitulačním projevu Tomáš Zima. Dodal, že s představou moderní univerzity si kromě obecného dobra, prospěšnosti, spravedlnosti, moudrosti a pracovitosti spojuje se slovy tradice, pokora, odpovědnost, vizionářství a také lidskost, pravda a odvaha.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Rozumek: Stát sám uprchlíky nezvládne, nakládat na bedra občanům ale nemůže

To poslední je podle něj nejdůležitější: „Bez odvahy není možné nenechat se svázat, ochromit dlouhou, ctihodnou tradicí; bez jisté míry odvahy není možné být opravdu ‚pokorný‘ stejně jako není možné přijmout velikou, často svazující odpovědnost; bez odvahy by nebylo vizionářů ani lidí projevujících ji vždy, za všech okolností a bez ohledu na nepříjemnosti a rizika, jež z toho plynou.“

Člověk se rodí dobrý

Milena Králíčková ve svém inaugurační proslovu hovořila o svém oboru, jímž je histologie a embryologie. „Roky, které jsem strávila prací na porodním sále, považuji za velký dar. Nově narozený člověk je v naší civilizaci nezpochybnitelnou hodnotou – každé dítě přichází s poselstvím, že Bůh ještě není od člověka odrazen, že každý člověk se rodí jako přirozeně dobrý a jako svobodná bytost s přirozenými právy. Byla bych ráda, abychom na toto poselství nezapomínali,“ řekla nová rektorka Univerzity Karlovy.

Symboly rektorského úřadu: závazek, zázrak vědy a vznešenost

Součástí uvedení rektora UK do úřadu je převzetí inauguračních předmětů symbolizujících práva a povinnosti s touto funkcí spojených. Jsou jimi:

Pečetidlo
Je replikou pečetidla středověkého, které je vedle zakládací listiny nejstarší dochovanou památkou univerzity. Je na ní vyobrazen Karel IV., jenž svěřuje univerzitu do ochrany sv. Václavu, patrona Zemí Koruny české. Touto pečetí jsou na diplomech symbolicky zpečetěny akademické grády, které studenti získávají.

Zakládací listina Karla IV. ze 7. dubna 1348
„Protože, aby tak prospěšný a chvalitebný záměr naší mysli zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po předešlé zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském, které je jak bohatstvím zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá, nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak velikému úkolu.“

Rektorské žezlo
Je zakončeno křížem jako znamením identity naší duchovnosti a kultury. Žezlo bylo a je odznakem moci. Při korunovaci je obdržel vladař vedle koruny a jablka. Rektorské žezlo by mělo být symbolem poslání univerzity, zázraku vědy, která je na UK pěstována. Mělo by být Mojžíšovou holí na hadače, podvodníky a lháře v zámku a podzámčí, neboť pravda a láska opravdu zvítězí nad lží a nenávistí.

Klíč od pokladnice
Mocí klíčů byl obdařen už apoštol Petr. Tyto klíče otevíraly bránu nebes a pekla. Nechť je rektorský klíč nejen znamením správy všeho majetku a jmění UK rektorce svěřené, ale také symbolem otevírání nových mezinárodních vztahů.

Povinnost nosit respirátory skončí na většině míst v pondělí 14. března
PŘEHLEDNĚ: Češi na většině míst odložili respirátory. Někde zůstávají povinné

Prsten
Je symbolem pevnosti, svazku a závazku, který rektor uzavírá s univerzitou.

Rektorský řetěz
Je nejen znakem vznešenosti a důstojnosti nejvyššího akademického úřadu univerzity, ale také připomíná tíži úřadu, který rektor vykonává.

Univerzitní systém
Osvědčení o všestranném duchu vzdělance se strvrzovalo udělením titulu. Nejvyšším byl ve středověku doctor – učitel, vykladač, oslovovali ho Honorabilis – ctihodný, čestný. Doktor měl povinnost vlastní získané vědomosti ve vzájemném dialogu předávat žákům.

Univerzitní systém tvořily fakulty v čele s děkany. Ti nesli latinské označení Spectabiles. Univerzita Karlova měla po svém založení čtyři fakulty: artistickou (fakulta sedmera svobodných umění), teologickou, lékařskou a právnickou. Nejvyšší správní funkci s pravomocemi držel rektor, zvolený samosprávou univerzitní obce zpravidla na rok. Jeho titul zní Magnificence.

Nyní má Univerzita Karlova 17 fakult, 50 tisíc studentů a devět tisíc zaměstnanců.

Z knihy Josefa a Lydie Petráňových Praha univerzitní