Češi patří v otázkách rozhodování o smrti nenarozených a umírajících mezi liberální národy. Více než dvě třetiny z nich se domnívají, že právo přerušit těhotenství přísluší výhradně nastávající matce. A pro úplný zákaz interrupcí se vyslovilo pouhé jedno procento občanů.

Méně než pětina respondentů by při schvalování potratu přihlížela ke zdravotní a sociální situaci nenarozeného dítěte a matky. Šest procent dotázaných by interrupci povolilo pouze v případě, že by byl jinak v ohrožení život těhotné ženy. Názory na tuto problematiku zjišťuje CVVM v české společnosti již od roku 1990. Od roku 2010 jsou odpovědi, které dostává, v podstatě neměnné.

Názor, že žena sama má mít právo rozhodnout se, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství, se častěji objevoval u žen, ateistů, mladších, vysokoškolsky vzdělaných, dobře situovaných a pravicově orientovaných respondentů. Opačné názory vyznávají častěji starší křesťané.

V případě trestu smrti je česká společnost více polarizována. Pouze mírně nadpoloviční většina populace lidí starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v zemi měl být zaveden. Tohoto názoru byli převážně lidé méně vzdělaní voliči levice. V posledních letech podpora pro tuto nejvyšší sankci klesá, před 25 lety bylo o dvacet procentních bodů vyšší.

CVVM se dále tisícovky oslovených zeptalo, zdali souhlasí s eutanazií, tedy možností ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka. Dvě třetiny odpověděly kladně. Ani v této otázce se odpovědi Čechů v posledních letech příliš nemění. Nesouhlas vyjadřují především starší protestanté. Podle analýzy CVVM jsou názory na interrupci a eutanazii do značné míry propojené.

Květnového průzkumu se zúčastnilo tisíc lidí starších 15 let. Tazatelé s nimi při osobním rozhovoru vyplňovali standardizovaný dotazník.