Čím mohou rodiče co nejlépe připravit k zápisu do základní školy dítě, které koktá či má problém s komunikací?
Pokud má dítě vadu řeči a dochází k logopedovi, je třeba být opravdu důslední v domácí přípravě. Logopedické moudro říká, že je lepší s dítětem pracovat třicetkrát denně po minutě než jednou denně půl hodiny.

Jak do přípravy může zasáhnout logoped, který má dítě v péči?
Terapie je individuální, obecně ale platí, že čím dříve se začne, tím lepší jsou výsledky. Není třeba čekat až do pětileté prohlídky nebo na zápis do školy, kdy se rodičům potvrdí to, co většinou cítili už dříve. Tedy to že jejich dítě potřebuje logopedickou péči. Kliničtí logopedové umí pracovat i s malými dětmi, kdy sezení probíhá formou hry a logopedie je zábavou, na kterou se těší.

Problémem nemusí být jen koktání, ale i špatně vyslovované sykavky či r a ř.
Pokud dítě nevyslovuje správně pouze malý počet hlásek, či právě sykavky nebo vibranty r a ř, obvykle do školy nastoupit může. Je ale žádoucí, aby docházelo ke klinickému logopedovi. V případech, kdy dítě hlásky vyslovuje izolovaně, ale ne v řeči, může nástup do školy dokonce pomoci, protože se v českém jazyce bude zaměřovat na uvědomování si písmen ve slovech a díky tomu si začne chápat, kam patří hlásky, které se izolovaně naučilo.

Je lepší posílat takové děti do škol hned, nebo u nich žádat odklad docházky?
V Česku má odklad až čtvrtina dětí. Logopedické vady a řečové poruchy zapříčiní odklad školní docházky z 22 procent. Existuje celá škála řečových vad, které mohou nástup do školy znemožnit nebo alespoň pozdržet. Nejčastěji je to nesprávná artikulační schopnost, což je i nejčastější řečová vada v předškolním i školním věku obecně. Nazývá se dyslálie a udává se, že 40 až 50 procent prvňáčků nastupuje do školy s nesprávnou výslovností hlásek.

| Video: Youtube

Mají rodiče školu informovat o tom, že jejich dítě trpí řečovou vadou?
Ano, určitě. Učitelé by měli být na tuto situaci připraveni, aby nevystavovali dítě od prvních okamžiků zátěžovým situacím. Například aby koktavé dítě nevyvolávali před tabuli, nechali jej odpovídat v lavici, mluvili s ním pomalu a s porozuměním.

Jakou roli může při nástupu do školy hrát levorukost? Existuje výzkum, že by leváci více trpěli koktavostí?
Obecně nelze říct, že by leváci měli vyšší pravděpodobnost výskytu specifických poruch učení než praváci, problematičtější však může být zkřížená lateralita. Její negativní faktory lze zmírňovat cílenými cvičeními, která podporují jemnou i hrubou motoriku a koordinaci končetin. Je vhodné začít s těmito cvičeními už v předškolním věku. Určitě se vyplatí pořídit některé pomůcky určené pro leváky, ať už psací potřeby či nůžky.