DRUŽEC

Jednou z nich je například Družec. Zde se snaží vedení obce aktivním přístupem bojovat za zlepšování stavu ovzduší. Nad rámec krajem poskytovaných kotlíkových dotací si zde obyvatelé mohou zažádat o příspěvek na výměnu starého kotle za nový, modernější.
„Každoročně máme v rozpočtu na tyto účely vyčleněnu částku tři sta tisíc korun. Pokud chce někdo vyměnit svůj starý kotel například za plynový nebo elektrický, může od obce získat dotaci v rozmezí od deseti do patnácti tisíc korun," řekl Kladenskému deníku starosta Družce Zdeněk Kofent.V loňském roce takto ve vesnici vyřídili čtyři žádosti, letos už se zabývají devíti.

V minulosti už v Družci uspořádali mezi obyvateli anketu zaměřenou právě na problematiku stavu ovzduší. Ukázalo se, že ale názor lidí na toto téma není až tak jednotný. Zatímco větší polovina obyvatel Družce by si přála, aby se topilo stále méně tuhými palivy, je stále dost těch, kteří dávají přednost uhlí před plynem nebo elektřinou. „Občas si kvůli tomu vyslechnu své v hospodě, že do toho ryji," poznamenal Kofent, jenž se dlouhodobě snaží lidi motivovat ke změně způsobu vytápění.

„Nyní jsme měli stížnost od rodičů žáků naší školy. Děti dokonce nakreslily obrázky, na nichž zachytily, jak se jim špatně dýchá. Nebyly moc veselé. Obrátily jsme se majitele dvou domů v blízkosti školy, které jsou zdrojem zápachu a dýmu, a snažíme se jejich majitele přesvědčit, aby možnosti získat dotaci na nový kotel využily," uvedl starosta s tím, že někdy dva až tři domy dokáží trápit celou obec.
Nejhorší ze všeho je, když někdo ve starém kotli pálí hnědé uhlí. Takový způsob vytápění by měl být zakázán," dodal Zdeněk Kofent.

MALÍKOVICE

Když se netopí, dýchá se lépe i v Malíkovicích. „Ovšem teď je to horší. Jakmile je více chladno, topí se o sto šest a přes kouř ani kolikrát není vidět," popsal situaci starosta Antonín Janča.

Plyn v obci není, elektřinou topí málokdo a uhlí prý není kvalitní. Problém je nejen ve způsobu topení, ale i stáří kotlů.
„´Umělci´, kteří neumí topit, se nepolepší a ani si nedají říct. Hlavně by bylo potřeba aby si každý uvědomil, že ničí svým přístupem k topení zdraví své i svému okolí. Ohleduplnost a snaha o přijatelný způsob topení a kvalitu topiva by měla být tím prvním zamyšlením každého majitele nemovitosti," konstatoval starosta.

KNOVÍZ

V Knovízi sice plyn mají a většina obyvatel jím topí, je zde ale několik problematických rodin, které si myslí, že ušetří, a stále kupují hnědé uhlí. „Neumí si však ani seřídit kotel. Jedná se asi o pět rodin a občas zamoří celou obec. Opravdu nevím co s tím," uvedl starosta Knovíze Vítězslav Richter.

PLCHOV

Nevím, jak se dýchá lidem v Plchově, ale myslím si, že se situace zlepšuje. Naši občané si pořizují automatické kotle, myslím, že všichni bezdotačně. Navíc se sousedi dost hlídají, komu a jak hoří kotel, zvláště při zatápění. Elektřinou topí málokdo, plyn nemáme. Myslím, že místo kotlíkových dotací by bylo vhodnější dotovat přípojky plynové. Bolestí je, jak se o nás stát pořád stará, tedy jak nám nařizuje:

1. Revize komínů je nařízena, ale platí si občan

2. Revize kotlů je nařízena, ale platí si občan

Obě nařízení jsou ze sociální oblasti (teplo snad patří k základním lidským potřebám), tedy by je měl platit stát, pokud nevěří, že jsem schopen si svoje teplo domova zajistit sám bezpečně, " říká Václav Mikulecký, starosta Plchova

KLADNO

"Kvalita ovzduší v Kladně je velmi dobrá. Jedinou výjimkou je střed městské části Kladno-Švermov. Tento stav má na svědomí kombinace několika negativních faktorů: jedná se o špatně odvětrávané údolí, které při nepříznivých rozptylových podmínkách může být nadměrně zatížené emisemi polétavého prachu a benzo(a)pyrenu. Svůj podíl na tom mají lokální topeniště na tuhá paliva," řekla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Podle jejích slov aktuální informace o kvalitě ovzduší na všech měřených místech v Kladně jsou dostupné on-line na stránkách města Kladna. V únoru letošního roku provedla navíc laboratoř pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Grantovou agenturou CENATOX podrobné měření kvality ovzduší ve Švermově.  Cílem bylo získat podrobné informace o imisích znečišťujících látek v lokalitě, o rozložení koncentrací škodlivin a to včetně identifikace největších znečišťovatelů.

Konečné výsledky prozatím nejsou dostupné, neboť část dat vyhodnocuje laboratoř ve Spojených státech Amerických.
Studenti fakulty provedli  v rámci tohoto projektu mobilní měření ovzduší během celkem 62 řízených procházek a během letu vzducholodě. Měření měla odhalit a kvantifikovat vliv lokálních topenišť a hlavní dopravní komunikace na kvalitu ovzduší v ulicích. Průměrné koncentrace jemných pevných částic v ovzduší byly podlimitní, ale v blízkosti kouřících komínů vzrostly až 60x, na maximální hodnoty kolem 720 gm-3.

"Předběžné závěry tak opět ukazují, že Švermov trápí především topeniště na tuhá paliva. Letová měření bohužel zjistila, že škodliviny z komínů se rozptylují do objemu vzduchu už v inverzní vrstvě ve výšce kolem 50m.  Jednoduchým výpočtem pak lze odhadnout, že již z devíti topenišť, které by topily na hnědé uhlí, může dojít v krátké době k překročení imisních limitů v celé městské části s celkově 1600 adresami," dodala Růžková.

Rádi bychom také upozornili na povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva:

Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, upozorňuje na novou povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato povinnost je stanovena v § 17 odst. 1, písm. h) zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do 31.12.2016 a po té prováděna vždy jednou za dva kalendářní roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejíž seznam dle jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/ v záložce „kontroly kotlů".

Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad o tom, zda je anebo není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce zařízení a zákonem o ochraně ovzduší. Tento doklad pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto dokladu je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné sankcionovat až do výše 20 000,- Kč.
Rovněž upozorňujeme provozovatele lokálních topenišť, že palivem nikdy nemůže být chemicky ošetřené dřevo (dřevo nalakované, dřevotřísky apod.), oleje nebo jakýkoliv jiný odpad.

Aktuální stav ovzduší:
https://www.mestokladno.cz/imise-v-ovzdusi-v-kladne-svermove/d-1401778

https://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401777&p1=2100008960

Informace za letošní podzim nám Český hydrometeorologický ústav poskytne až v souhrnu po tomto období. Lze tedy nabídnout „jen" aktuální informace z měřících stanic- viz odkazy stránky.