Přestavbou silničního vozidla je podle informací Ministerstva dopravy změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. Za ně je považována změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru, změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení, změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla a změna kategorie vozidla.

Schvalování přestavby silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, mají na starost obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Činí tak na základě písemné žádosti. Obecních úřadů s rozšířenou působností je v České republice 206. Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla pak povoluje Ministerstvo dopravy. 

  • Přestavba dodávky? Nechejte se inspirovat ve videu:
| Video: Youtube

Co je možné změnit?

Jaké jsou nejčastější typy přestavby silničních vozidel a na co si dát pozor? Například největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

Dále nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu. V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla. Další podmínky pro přestavbu silničního vozidla stanovuje § 29 vyhlášky č. 341/2014 Sb. (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).

Jaké dokumenty?

Pokud se pro přestavbu vozidla rozhodnete, nezapomeňte s sebou vzít na úřad potřebné dokumenty. Patří mezi ně podrobný popis přestavby silničního vozidla a návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla.

Budete potřebovat také technický popis a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu. A nezapomeňte také na technický protokol vydaný zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

Žádost o přestavbu

V žádosti o schválení přestavby musí být uvedeny u fyzických osob jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo, pokud bylo uděleno. Nezapomeňte uvést také druh a kategorii silničního vozidla a účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.